2018 m. birželio 24 d., Sekmadienis

Savaitės tema

*print*

Archyvas :: Grupė Seimo narių nori uždrausti informaciją, pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją. Artėja Šventų karvių laikai?

2017-05-08
 
Vytautas Žeimantas

Vytautas Žeimantas

 

Vytautas Žeimantas

Gegužės 2 dieną, prieš pat mūsų profesinę šventę, Seimo nariai Ramūnas Karbauskis, Vytautas Kernagis, Robertas Šarknickas, Vytautas Juozapaitis, Stasys Tumėnas ir Arūnas Gelūnas užregistravo Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Jame siūloma šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalį pakeisti  ir ją išdėstyti taip:

Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą ar pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją.

Seimui jie pateikė tokį aiškinamąjį raštą:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO

NR. I-1418 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Esminės priežastys, paskatinusios Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau - Projektas) rengimą - nepakankamas teisinis juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo reguliavimas. Nėra teisės normos, kuri draustų skelbti informaciją, kenkiančią juridinių asmenų dalykinei reputacijai. Tai yra teisinio reglamentavimo trūkumas.

Atlikdamas žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad garbė ir orumas, kaip teisinės kategorijos, yra neatsiejamos nuo fizinio asmens ir jos negali būti tapatinamos su juridinio asmens dalykine reputacija. Atsakomybę nustatančios taisyklės turi būti itin aiškios, o jų plečiamasis aiškinimas yra negalimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pripažinęs, kad kiekvienas juridinis asmuo turi teisę ginti savo pažeistą dalykinę reputaciją. Tačiau tokią teisę tiesiogiai pripažįsta tik Civilinis kodeksas (2.24 straipsnis), bet ne Visuomenės informavimo įstatymas. Šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalis yra skirta fizinio asmens garbei ir orumui ginti ir neapima juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo. Tai suponuoja išvadą, kad neteisminė juridinio asmens dalykinės reputacijos gynyba yra ne reali, o deklaratyvi. Esančiu teisiniu reglamentavimu asmenims, siekiantiems neteisminės dalykinės reputacijos gynybos, yra sukurtos nelygios sąlygos. Tokia situacija teisinio reglamentavimo ir lygių bei visiems prieinamų galimybių ginti savo neturtines teises požiūriu yra ydinga. Manome, jog yra akivaizdus poreikis Lietuvos Respublikos Seimui, kaip teisėkūros subjektui, pašalinti šią teisės spragą - nustatyti trūkstamą teisinį reguliavimą.

Siūlomas pakeitimas svarbus ir sistemiškai vertinant Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir šio įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalių taikymo sąsajas. Galiojantis teisinis reguliavimas leidžia juridinių asmenų dalykinę reputaciją pažeidusiems viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) ir toliau naudotis valstybės teikiama finansine parama, kai tokį patį pažeidimą fizinio asmens atžvilgiu padaręs viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) laikomas rimtą profesinį pažeidimą padariusiu asmeniu ir praranda galimybę dalyvauti tokios paramos teikimo konkursuose.

Projekto tikslas - pakeisti ir papildyti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 straipsnį, reglamentuojantį neskelbtiną informaciją, t. y. nustatyti draudimą platinti juridinių asmenų dalykinę reputaciją pažeidžiančią informaciją. Projektu siūlomi pakeitimai sudarys lygias sąlygas neturtines teises ginti ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tai padės užtikrinti efektyvią neteisminę neturtinių teisių gynybą, taip pat leis veiksmingiau savo funkcijas atlikti žurnalistų etikos inspektoriui, įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo priežiūrą.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Projektą iniciavo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, parengė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjai.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

Šiuo metu Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nėra draudžiama platinti informaciją pažeidžiančią juridinių asmenų dalykinę reputaciją. Galiojantis teisinis reguliavimas neapima juridinių asmenų neturtinių teisių gynybos, nes expressis verbis įtvirtina draudimą skelbti tik fizinį asmenį šmeižiančią, įžeidžiančią, žeminančią jo garbę ir orumą informaciją.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Projektu siūloma įtvirtinti aiškų draudimą skelbti juridinio asmens dalykinę reputaciją pažeidžiančią informaciją. Toks įstatymo papildymas užtikrins aukštesnį asmenų teisių žiniasklaidoje gynimo standartą, taip pat panaikins diskriminacinę juridinių asmenų padėtį, palyginti su fiziniais asmenimis ir sudarys efektyvias galimybes juridiniams asmenims, taip pat kaip ir fiziniams, ginti savo neturtines teises Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Priešingai - aiškesnis teisinis reglamentavimas, lygios neturtinių teisių gynimo sąlygos, efektyvi neteisminė šių teisių gynyba.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Projektas neturės neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir kovai su korupcija.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Projekto įgyvendinimas nesusijęs su verslo sąlygomis ir jo plėtra.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Priėmus Projektą, kitų teisės aktų priimti, keisti ar pripažinti negaliojančiais nereikės.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Projektas parengtas laikantis visų teisės aktais nustatytų reikalavimų bei atitinka bendrinės kalbos normas. Projektu naujų sąvokų nesiūloma, nekeičiamos dabar galiojančios sąvokos, todėl Projektas Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nevertinamas.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Projekto nuostatos atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos teisę.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, - kas ir kada juos turėtų priimti:

Projektui įgyvendinti nereikės įgyvendinamųjų teisės aktų.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Projekto rengimo metu nebuvo poreikio specialistų vertinimams ir išvadoms gauti.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc" terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam Projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: juridinis asmuo, dalykinė reputacija, pažeidžianti informacija.

16. Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

Teikia

Seimo nariai   Ramūnas Karbauskis, Vytautas Kernagis, Robertas Šarknickas, Vytautas Juozapaitis, Stasys Tumėnas, Arūnas Gelūnas

*

Grupė Seimo narių siūlo į Visuomenės informavimo įstatymą įrašyti štai tokį sakinį: "Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą ar pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją".

Dėl dezinformacijos ir informacijos, šmeižiančios kažką viskas aišku - jos neturėtų būti žiniasklaidoje.

Bet štai kaip interpretuoti informaciją, pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją? Ne šmeižiančia, o informuojančia apie kažkokius juodus darbus.

Taigi, kaip mes matome, grupė Seimo narių siūlo uždrausti skelbti informaciją, kuri galėtų pakenkti juridinių asmenų dalykinei reputacijai. Jie jau pateikė tuo klausimu ir Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.

Kiekviena naujovė, ypač  jei  ji surišta su Visuomenės informavimo įstatymu, mums, žurnalistams labai aktuali, nes tai vienaip ar kitaip atsilieps mūsų darbui. Todėl ir šias pataisas reikėtų gerai išanalizuoti.  Viena, kas man jau ir dabar neaišku - tai kur šio įstatymo veikimo pradžia ir pabaiga. Juk Juridinis asmuo yra ne tik įmonė, bet ir Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, ministerijos. Apie juos nebus galima skelbti  informacijos, kuri  galėtų pakenkti juridinių asmenų dalykinei reputacijai?

 Mūsų visos politinės partijos - irgi juridiniai asmenys. Lietuvos partijos tuo garsios, kad jos pastoviai apsišiukšlina. Tai jei partijos veikėjai pagauti kyšininkaujant, tai apie juos  irgi nebus galima rašyti, nes tai galėtų pakenkti juridinių asmenų dalykinei reputacijai?

Pagaliau ir tos įmonės - juridiai asmenys - mums, žurnalistams dovanoja daug temų: stato namus, kurie griūva, pila atliekas į upę, pardavinėja nekokybiškas prekes, vykdo gamybą antisanitarinėse sąlygose ir panašiai.  Ir čia reikės tylėti, nes tai galėtų pakenkti juridinių asmenų dalykinei reputacijai?

O gal aš kažko čia nesuprantu?

 

Rubrika Savaitės tema yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-06-27 10:05
 
 

Komentarai (2)

Jūsų el. paštas

Aldona

2017-05-16 11:07

O ką daro Žurnalistų sąjungą? Kaip reaguoja?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media