2024 m. vasario 26 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Dokumentai

*print*
Lietuvos žurnalistų sąjunga
PROTOKOLAS
2010 12 11
S. Konarskio g. 49
Vilnius

 

LŽS Valdybos posėdis


Posėdžio pirmininkas - LŽS pirmininkas D. Radzevičius
Posėdžio sekretorė - LŽS administracijos vadovė J. Spangevičiūtė

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyboje yra 17 narių.
Dalyvauja 14 valdybos narių: pirmininkas Dainius Radzevičius, nariai: Stanislovas Pleskus, Viktoras Denisenko, Valentinas Pečininas, Gerimantas Statinis, Aida Vėželienė, Viktoras Trofimišinas, Vytautas Šilas, Vidas Mačiulis, Tautvydas Vencevičius, Šarūnas Mažeika, Jolanta Beniušytė, Virginija Motiejūnienė, Jūratė Sobutienė.

 

LŽS Valdybos posėdžio darbotvarkė.

1. Dėl LŽS Suvažiavimo iškeltų uždavinių įgyvendinimo plano
Pranešėjas - LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius

 

2. Dėl naujų narių ir 2011 m. nario mokesčio dydžio
Pranešėjos - administracijos vadovė Jolanta Spangevičiūtė, referentė Almonė Baltrūnienė

 

3. Dėl pirmininko pavaduotojų
Pranešėjas - LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius

 

4. Dėl Godos Ferensienės apdovanojimo medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai"
Pranešėja - Vilniaus skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė

 

5. Dėl tikrojo nario statuso suteikimo
Pranešėja - Vilniaus skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė

 

6. Dėl Sveikatos klubo steigimo
Pranešėja - Sveikatos klubo pirmininkė Daiva Ausėnaitė

 

7. Kiti klausimai.


SIŪLYTA: D. Radzevičius pristato posėdžio darbotvarkę, siūlo jai pritarti.
BALSUOTA: dėl darbotvarkės patvirtinimo. „Už" - vienbalsiai.

 

1. SVARSTYTA: dėl LŽS Suvažiavimo iškeltų uždavinių įgyvendinimo plano

 

LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius siūlo visiems Valdybos nariams siūlyti savas idėjas, susijusias su įvykusiu LŽS XV suvažiavimu bei paskelbtomis rezoliucijomis. Dauguma Valdybos narių pasisako už pirminių organizacijų steigimą. Pirma, pasisako V. Mačiulis - siūloma: įgyvendinant LŽS XV suvažiavimo nutarimus, skatinti pirminių organizacijų kūrimą.

 

D. Radzevičius bei V. Mačiulis svarsto galimybes LŽS patekti į trišalę Tarybą, tačiau kartu D. Radzevičius primena, kad apie tai reikėtų labai rimtai pagalvoti, apsvarstyti numatyti priemones, kiap šio tikslo galima pasiekti.

A. Arlauskienė akcentuoja, kad LŽS yra per mažai girdima ir matoma. Anot A. Arlauskienės, skyrių, klubų veikla apsiriboja viduje vykstančiais renginiais, susitikimais, tačiau pati sąjunga mažai dalyvauja viešojoje erdvėje (su kitomis federacijoms, sąjungomis, organizacijomis). A. Arlauskienė siūlo atnaujinti komitetus arba darbo grupes.

 

BALSTUOTA: „Už" - vienbalsiai.
NUTARTA: balsuoti „už" siūlymą atnaujinti LŽS komitetų steigimą.

 

D. Radzevičius siūlo steigti komitetus atsižvelgiant į TŽF patirtį bei LŽS rezoliucijų problematiką (socialinių reikalų, autorinių teisių klausimais, darbo teisės klausimais ir pan.). A. Arlauskienė primena, kad esama daug projektų ir komitetų steigimas padėtų juos įgyvendinti. D. Radzevičius papildo, kad tokie komitetai savo veiklą plėtodami tam tikru klausimu, galėtų tiesiogiai gauti informaciją iš Tarptautinės žurnalistų federacijos.


Režisierių gildijos pirmininkė A. Vėželienė pasisako prieš tokių komitetų steigimą.
Panevėžio skyriaus pirmininkas V. Pečininas taip pat pasisako prieš komitetų steigimą, pasisako už tai, kad liktų ta pati hierarchija: LŽS Valdyba, Taryba ir pan. V. Pečininas siūlo neskaldyti LŽS struktūros ir LŽS veiklos, siūloma, kad visą reikalingą informaciją perduotų, kaip ir buvo, LŽS primininko pavaduotojai.

Klaipėdos skyriaus primininkė J. Beniušytė palaiko A. Arlauskienės idėją dėl komitetų steigimo. Akcentuoja, kad reikia būtinai tarpininko, kuris informuotų apie visus vykstančius projektus, nes skyriai, klubai taip pat nori aktyviai dalyvauti projektuose, gauti papildomų lėšų, norėtų profesinio tobulėjimo. J. Beniušytė mano, kad klubams, skyriams trūksta paramos.

D. Radzevičius primena, kad reikėtų grįžti prie esminio darbotvarkės klausimo - dėl LŽS XV suvažiavime patvirtintų rezoliucijų klausimų.

Kelionių ir pramogų klubo pirmininkas G. Statinis pasisako prieš komitetų steigimą, kurie, jo nuomone, niekuo realiai neužsiima yra tik formalus dalykas, tai tik darbo imitacija.
Vytautas Šilas mano, kad komitetų, darbo grupių turėtų būti kuo mažiau.

LŽS etikos komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas klausia, ar tokie komitetai iš tiesų dirbs, nes dauguma skyrių, klubų nariai dirba savanoriškai.

D. Radzevičius klausia visų Valdybos narių, kokie dar būtų konkretūs pasiūlymai dėl LŽS XV suvažiavimo metu priimtų rezoliucijų įgyvendinimo. Naujų pasiūlymų, išskyrus komitetų ir darbo grupių steigimą - nėra. D. Radzevičius mano, kad, galbūt, į darbo grupes tam tikrais klausimais įtraukus daugiau skyrių, klubų žmonių, sąjungos veikla taptų stipresnė.
D. Radzevičius siūlo skyriams, klubams šį klausimą apsvarstyti (dėl darbo grupių, komitetų steigimo) savo susirinkimuose.

Prieinama prie bendros nuomonės, kad dėl pirminių organizacijų steigimo bus išsiųsta anoniminė anketa - klausimynas Valdybos nariams, kurie turėtų klausimyną išplatinti skyrių, klubų nariams. Anketa turi būti nedidelė, išskiriant esminius klausimus dėl pirminių organizacijų reikalingumo apskritai. Siūloma įtraukti klausimą, ar asmuo, pildantis anketą, norėtų būti pirmininės organizacijos pirmininku.

Kartu D. Radzevičius primena, kad per suvažiavimą A. Račo siūlymą visus Valdybos ir Tarybos posėdžius paskelbti viešai taip pat reikia apsvarstyti, tik Tarybos posėdžio metu reikia apsibrėžti, kokia apimti galima viešinti tokią informaciją. Nutarta, kad šis Valdybos posėdžio sutrumpintas protokolas bus paskelbtas internetinėje svetainėje www.lzs.lt.

 

2. SVARSTYTA: dėl naujų narių ir 2011 m. nario mokesčio dydžio

 

D. Radzevičius siūlo 2011 metų nario mokesčio (60 lt per metus) nekeisti.

 

BALSUOTA: „Už" - vienbalsiai.
NUTARTA: 2011 metais LŽS nario mokestį nustatyti nariams 60 litų už metus, senjorams - 5 litai už metus.


Dokumentus dėl priėmimo į LŽS narius yra pateikę šie žurnalistai:

A. G.

R. B.

E. P.

M. K.

P. V.

 

Siūlyta priimti šiuos žurnalistus į LŽS narius.

Valdybos narių siūloma atidėti sprendimą dėl A. G., E. P. priėmimo į LŽS kitam Valdybos posėdžiui.

 

BALSUOTA: vienbalsiai „už".
NUTARTA: į LŽS priimti šiuos naujus narius: R. B., M. K., P. V.

 

Visi Valdybos nariai siūlo pakeisti, supaprastinti stojimo į LŽS anketą, akcentuojant įstatų svarbiausius punktus.

 

BALSUOTA: vienbalsiai „už".
NUTARTA: pakeisti, supaprastinti stojimo į LŽS anketą, akcentuojant įstatų svarbiausius punktus.

 

Dėl naujų narių priėmimo tvarkos pasisako V. Trofimišinas. Jo nuomone, naujų narių dokumentus reikia pateikti laiku, prieš tai Valdybos nariams duoti daugiau laiko susipažinti su stojančiais į LŽS nariais, sužinoti apie juos daugiau.

Siūloma nustatyti, prieš kiek laiko (iki Valdybos posėdžio) reikia pateikti medžiagą Valdybos nariams apie naujus narius, stojančius į LŽS.

Siūloma balsuoti, kad būtų privaloma pateikti medžiagą apie naujus narius, stojančius į LŽS, Valdybos nariams ne vėliau kaip prieš savaitę iki Valdybos posėdžio.

 

BALSUOTA: „Už" - 11, „susilaiko" - 2, „prieš" - 1.
NUTARTA: balsų dauguma nuspręsta, kad naujų narių, stojančių į LŽS, dokumentus svarstyti tik tų, kurie pateikė juos ne vėliau kaip savaitė iki Valdybos posėdžio.

 

D. Radzevičius siūlo 6 darbotvarkės klausimą dėl Sveikatos klubo steigimo pridėti prie 2 darbotvarkės klausimo. Valdybos nariai sutinka.

D. Radzevičius trumpai pristato Sveikatos klubo pirmininkę Daivą Ausėnaitę. D. Ausėnaitė prisistato, trumpai pristato klubo narius, kartu nuogąstauja, kad keli klubo nariai priklauso Vilniaus skyriui. Tačiau D. Radzevičius nuramina, kad skyrių, klubų nariai patys gali pasirinkti, į kokį klubą ar skyrių stos bei į kokį pereis. D. Ausėnaitė akcentuoja, kad norėtų, jog Sveikatos klubas turėtų formalų statusą dėl svarumo dalyvaujant įvairiuose projektuose ir pan. D. Radzevičius pataria, kad norint, jog klubas veiktų formaliai, tereikia klubo narių, kurie dar vis priklauso Vilniaus skyriui, paprašyti, kad pateiktų prašymus pereiti iš Vilniaus skyrių į Sveikatos klubą.

 

3. SVARSTYTA: dėl pirmininko pavaduotojų

 

D. Radzevičius siūlo leisti pirmininko pavaduotojų pareigas toliau eiti Audriui Antanaičiui ir Aldonai Žemaitytei iki Tarybos posėdžio. D. Radzevičius primena, kad kol kas įvairiems darbams užbaigti užteks 2-jų pavaduotojų. Balsavimo dėl pavaduotojų Valdybos posėdžio metu nereikia, nes pavaduotojus tvirtints Taryba. Valdybos nariai su D. Radzevičiaus prašymu sutinka.

 

4. SVARSTYTA: dėl Godos Ferensienės apdovanojimo medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai"

 

Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas Viktoras Denisenko pristato Vilniaus skyriaus spredimą dėl Godos Ferensienės apdovanojimo medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai". Taip pat pristato žurnalistę Godą Ferensienę (Priedas nr. 1).

Siūloma balsuoti „už" Godos Ferensienės apdovanojimą medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai"

 

BALSUOTA: „už" - 1 balsas, susilaikė - 4, „prieš" - 9.
NUTARTA: Pasiūlymo Godą Ferensienę apdovanoti medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai" netenkinti.

 

5. SVARSTYTA: dėl tikrojo nario statuso suteikimo

 

Vilniaus skyriaus pirmininkė pristato Valdybai prašymą-kreipimąsį dėl tikrojo nario statuso suteikimo (Priedas nr. 2).

D. Radzevičius primena, kad tikrojo nario statusą LŽS narys pagal galiojančius LŽS įstatus gali turėti tik tada, kai neturi jokio kito statuso - pvz., valstybės tarnautojo. Taip pat D. Radzevičius akcentuoja, kad nors A. Arlauskienės įstatų 4.2 ir 4.2.4 punktuose nėra apie tai paminėta, būtina įstatų punktus skaityti sistemiškai - tai yra būtina teisiškai, todėl narys, turintys valstybės tarnautojo statusą, negali būti tikruoju LŽS nariu.

 

A. Arlauskienė pasisako, kad Vilniaus skyrius turi savo vidinius įstatus, kuriuose leidžiama nariui korespondentui būti pilnateisiu Valdybos nariu (turėti balsavimo teisę dėl sprendimų ir t.t.) ir atstovauti skyrių, tačiau tokiu atveju šis įstatų punktas prieštarauja galiojantiems LŽS įstatams, todėl, pasak A. Arlauskienės, Vilniaus skyriui reikės šaukti neeilinį susirinkimą. A. Arlauskienė primena, kad Vilniaus skyriui klausimas dėl valstybės tarnautojo statuso yra ypač svarbus.

 

D. Radzevičius siūlo atskirai LŽS įstatų punktus detaliai aptarti atskiroje konferencijoje, kurią būtų galima organizuoti rudenį.

 

6. Kiti klausimai.

 

D. Radzevičius trumpai pristato LŽS finansinę padėtį ir patalpų nuomos reikalus: buvo siūlymų LŽS pastatą pirkti, tačiau D. Radzevičius tokią galimybę atmeta. Taip pat pirmenama, kad susidomėjusių LŽS ir UAB „Juoazapas pas žurnalistus" valdomu pastatu Vilniaus gatvėje tikrai yra nemažai. Vyksta derybos.

D. Radzevičius primena, kad šiuo metu už LŽS administracijos patalpų nuomą kaina yra sumažinta.

D. Radzevičius pristato projektą pavadinimu „Etinės žiniasklaidos iniciatyva: kampanija, skirta kovai su rasizmu, ksenofobija bei antisemitizmu pasitelkiant saviraiškos laisvę ir žurnalistikos aukščiausius profesinius standartus", kurį organizuoja Tarptautinė žurnalistų federacija ir primena, kad šiame projekta viena iš dalyvių yra LŽS. Vykdant šį projektą numatyta daug seminarų, mokymų, susitikimų, diskusijų ir t.t., yra jau išsiųstas viso projekto 2 metų biudžetas, iš kurio LŽS turėtų gauti papildomų lėšų.

Dėl einamųjų, apyvartinių lėšų D. Radzevičius siūlo Valdybai suteikti įgaliojimą pirmininkui priimti sprendimus dėl galimos kreditinės linijos. Siūlymas: su banaksi ar kredito unijomis sudaryti kreditinės linijos sutartį einamosioms lėšoms, iki kol LŽS pradės gauti įplaukas už pastato nuomą.

 

SIŪLYTA: balsuoti už tai, kad D. Radzevičius būtų įgaliotas palankiausiomis sąlygomis tartis dėl apyvartinių lėšų LŽS einamosiosms išlaidoms, įkeičiant LŽS priklausančias patalpas, esančias Vilniuje, Vilniaus g. 35, Palangos g. 3.


BALSUOTA: „už" - vienbalsiai.
NUTARTA: Suteikti pirmininkjui D. Radzevičiui įgaliojimus pasirašyti palankiausiomis sąlygomis sutartį dėl apyvartinių lėšų LŽS einamosiosms išlaidoms, įkeičiant LŽS priklausančias patalpas, esančias Vilniuje, Vilniaus g. 35, Palangos g. 3.


Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius


Posėdžio sekretorė Jolanta Spangevičiūtė

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media