2024 m. liepos 18 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Jono Vileišio premija

*print*

 

Lietuvos savivaldybių asociacijos,

Lietuvos žurnaistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos

konkurso Jono Vileišio premijai gauti

nuostatai

 

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šios premijos tikslas - nukreipti aštrias žurnalistų plunksnas ne tik į savivaldos negeroves, bet ir pakviesti juos informuoti apie gerus vietos savivaldos darbus, stiprinti vietos savivaldą, kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. Mes visi esame bendruomenės ir tuo pačiu vietos savivaldos dalis, visi gyvename vienoje iš šešiasdešimties savivaldybių, iš kurių ir susideda mūsų mažas kraštas – Lietuva.

 

 

2. Šie nuostatai nustato konkurso, skirto Jono Vileišio premijai gauti, (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

 

3. Konkurso premiją steigia Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau Asociacija).

 

4. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina konkurso vertinimo komisija (toliau –Komisija).

 

 

 

II. Konkurso finansavimas

 

 

5. Bendras konkurso prizinis fondas 3000 Lt (trys tūkstančiai litų).

 

6. Visą Konkurso prizinio fondo sumą skiria Asociacija.

 

 

III. Konkurso organizavimas

 

7. Konkursą organizuoja Asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – Sąjunga) ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau - Kūrėjų asociacija) pagal 2008 m. vasario 29 d. Sutartį Nr. PS-04 (toliau –Sutartis).

 

8. Konkurso Komisija sudaroma iš Sąjungos, Asociacijos ir Kūrėjų asociacijos deleguotų atstovų: kiekviena šalis deleguoja po 2 atstovus. Komisijos pirmininkas išrenkamas pirmojo Komisijos posėdžio metu. Komisijos pirmininku negali būto renkamas Asociacijos deleguotas atstovas. Komisijos Garbės nariai – J. Vileišio anūkai – Gediminas Tursa ir Reda Tursaitė.

 

9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) nuo kiekvienų metų liepos 1 d. iki kitų metų liepos 1 d. visuomenės informavimo priemonėse skelbtus aktualiomis vietos savivaldos temomis analitinius, probleminius spaudos, radijo, TV, internetinės žiniasklaidos ar fotožurnalistikos autorinius darbus.

 

10. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus. Pateikti darbai autoriams negrąžinami.

 

11. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti Sąjungos skyriai/klubai, redakcijos, Kūrėjų asociacija, Asociacija, patys žurnalistai. Kandidatai nebūtinai turi būti Sąjungos ar Kūrėjų asociacijos nariais.

 

12. Darbai pristatomi Sąjungai (Žurnalistų namai, Jogailos g. 11 (III a.), Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. su prierašu „J.Vileišio premijai“.

 

13. Komisija vertina ir išrenka Premijos laureatus kiekvienais metais ne vėliau kaip iki spalio 1 d.

 

14. Premijos laureatai skelbiami kiekvienais metais renginių, skirtų Vietos savivaldos dienai, metu. Laureato (-ų) vardas ir pavardė iki apdovanojimo ceremonijos neskelbiami.

 

15. Tas pats asmuo Premijos laureatu gali tapti ne vieną kartą.

16. Laureatui (-ams) įteikiami diplomai ir piniginė premija.

 

 

 

IV. Reikalavimai darbams

 

13. Konkursui pateikiami darbai turi būti nešališki, objektyvūs. Juose turi atsispindėti įvairiapusė vietos savivaldos veikla, jie turi skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

 

14. Darbai konkursui teikiami lietuvių kalba.

 

15. Spaudos ir interneto žiniasklaidos darbai turi būti ne mažesni nei 3.800 ženklų su tarpais. Radijo/TV laidos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 min. Konkursui gali būti pateiktas sutrumpintas laidos variantas.

 

 

 

V. Premijų skyrimo tvarka

 

16. Komisija, įvertinusi pateiktus konkursui darbus pagal Nuostatų IV.13-14 p. reikalavimus, gali:

 

16.1. skelbti vieną Premijos laureatą ir skirti jam 3000 Litų premiją. Kitiems nominuotiems - skirti diplomus.

 

16. 2 išaiškinti kelis laureatus –ir prizinį fondą padalinti po 1000 litų arba savo nuožiūra pagal pateiktų darbų aktualumą ir reikšmingumą.

 

16.3 priimti kitus sprendimus, jei tam pritaria daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

 

17. Šie nuostatai patvirtinami Sąjungos, Kūrėjų asociacijos ir Asociacijos raštišku pritarimu. Nuostatai gali būti keičiami ir įforminami raštu atskiru dokumentu, esant visų šalių raštiškam pritarimui.

 

18. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

 

2008 m. Jono Vileišio premijos laureatai

 

Kadangi tais metais nebuvo nei vieno išskirtinio savo turiniu ir žanru darbo, komisija nutarė neskirti pirmosios vietos, o Jono Vileišio prizinį fondą 3000 litų padalinti po 1000 litų antrosios vietos laimėtojams ir po 500 litų - trečiosios vietos laimėtojams.

Dvi antrąsias vietas pasidalino:

„Savivaldybių žinių" žurnalistas Antanas Anskaitis už rašinį „Nacionalinė koncepcija be nacionalinio pasididžiavimo";

Anykščių rajono savivaldybės atstovas spaudai Vytautas Bagdonas už rašinių ciklą „Rajono vadovų vizitai į seniūnijas".

Dvi trečiosios vietos paskirtos:

dienraščio „Respublika" žurnalistui Sidui Aksomaičiui už rašinį „Auksinė vieta - privačių interesų taikinys";

Gediminui Beržiniui už televizijos laidą „Radviliškis šiandien ir rytoj", transliuotą per Šiaulių televiziją.

Padėkos raštais apdovanoti konkurso dalyviai:

Varėnos rajono savivaldybės atstovė vešiesiems ryšiams Rūta Averkienė - už temos „Margionyse tebeplevena kaimo šviesulio Juozo Gaidžio dvasia" netikėtumą;

LRS valstybės ir savivaldybių komiteto patarėjas Algirdas Astrauskas už mokslines įžvalgas savivaldoje.

 

2009 m. Jono Vileišio premijos laureatai

 

Konkurso komisijos sprendimu Jono Vileišio laureatais paskelbti trys konkurso dalyviai ir premijos prizinis fondas 3000 litų paskirstytas šia tvarka:

Daliai Zibolienei - „Gimtojo Rokiškio" žurnalistei - už analitinį ir gilų požiūrį į vietos savivaldos problemas 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) litų premija;

Valentinai Zinkevičienei - „Savivaldybių žinių" žurnalistei už publicistinį, savitą žvilgsnį į vietos savivaldą 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) litų premija;

Romualdui Eglinskui - Šilutės rajono savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėjui -

už teigiamos vietos savivaldos patirties nušvietimą 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) litų premija.

 

2010 m. Jono Vileišio premijos laureatai

 

I-osios vietos laureatė - Aurelija Arlauskienė už „Savivaldybės žiniose" publikuotus straipsnius, kuriuose nagrinėta savivaldybių darbo problematika;

II-osios vietos laureatė - Irma Verbienė už „Verslo žiniose" publikuotus straipsnius apie savivaldybių darbą.

 

2012 m. Jono Vileišio premijos laureatai

 

Linai Rudnickienei skiriama 2012 metų Jono Vileišio premija už straipsnius, skatinančius vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, išspausdintus Joniškio rajono laikraštyje „Sidabrė". Laureatei įteikiama 2500 litų ir Vileišio premijos vardo diplomas

Simonai Pužaitei - Paskatinamoji konkurso komisijos premija už straipsnius, atsispindinčius įvairiapusę vietos savivaldos veiklą interneto svetainėje silutesnaujienos.lt. Įteikiama 500 litų ir diplomas  

Daivai Červokienei - konkurso komisijos diplomas už vietos bendruomenės temų gvildenimą Elektrėnų krašto laikraštyje „Elektrėnų kronika".

Romui Gurkliui - komisijos diplomas už ilgametį darbą fiksuojant Nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldos plėtros akimirkas leidinyje „Savivaldybių žinios".

 

2014 m. Jono Vileišio premijos laureatai 

                                                                                                                                                      

Ritai Žadeikytei - (dienraštis "Šiaulių kraštas") už analitinius rašinius apie vietos savivldos veiklos problematiką;

Kaziui Kazakevičiui - (dienraštis "Lietuvos žinios") - už profesionalumą ir kūrybiškumą plėtojant vietos savivaldos tematiką;

Alvydui Ziabkui - (laikraštis "Palangos tiltas")  - už originalia forma parašytus rašinius apie vietos savivaldos spręstinus klausimus.

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media