2024 m. birželio 21 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS XVI -asis suvažiavimas - protokolas

*print*
 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS

XVI SUVAŽIAVIMO

                                       PROTOKOLAS

 

                2014-11-22

                                                 Vilniaus Rotušė

 

 

Suvažiavimas įvyko 2014-11-22.

Pradžia 10.00 val.

 

Suvažiavimą pradėjo LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.  

Pagal nustatytą LŽS Tarybos kvotą Suvažiavime galėjo dalyvauti 216 delegatų. Pagal rytinę registraciją atvyko 178 delegatai. Kvorumas yra. Tarp tų delegatų yra 10, turinčių nario - korespondento statusą, t.y. be teisės balsuoti. Turinčių teisę balsuoti delegatų yra 168. Pagrindinis klausimas - LŽS įstatų keitimas. Pagal dabar galiojančius Įstatus, jie gali būti keičiami Suvažiavime tik dviem trečdaliams delegatų balsavus arba pritarus Įstatų pakeitimams. Pagal rytinę registraciją Įstatų pakeitimui reikėtų 112 delegatų pritarimo.

 

NUTARTA. Suvažiavimo pirmininkaujančiaisiais išrinkti Audronę Nugaraitę ir Viktorą Trofimišiną. Jiems talkins LŽS teisininkas advokatas Audrius Bitinas.

Suvažiavimo sekretorė - Almonė Elena Baltrūnienė.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 SIŪLYTA. Pritarti tokiai balsų skaičiavimo Komisijai, kuri dirbs šiame Suvažiavime:

Angelė Adomaitienė, Vladimiras Beresniovas, Inga Kontrimavičiūtė, Vidas Mačiulis, Dovilė Kamarauskienė, Alma Mosteikaitė, Virginija Motiejūnienė, Stanislovas Pleskus, Virgininjus Razmantas, Gerimantas Statinis, Vytautas Šilas ir Giedrė Vaičekauskienė.

 

SIŪLYTA. Gerimanto Statinio vietoje į balsavimo komisiją įrašyti Liną Senkų.

Dovilės Kamarauskienės vietoje įrašyti Viliją Mockuvienę.

 

NUTARTA. Patvirtinti tokios sudėties balsų skaičiavimo komisiją, kuri dirbs šiame Suvažiavime:

Angelė Adomaitienė, Vladimiras Beresniovas, Inga Kontrimavičiūtė, Vidas Mačiulis, Vilija Mockuvienė, Alma Mosteikaitė, Virginija Motiejūnienė, Linas Senkus, Stanislovas Pleskus, Virgininjus Razmantas, Vytautas Šilas ir Giedrė Vaičekauskienė.

Balsavimo rezultatai: už - vienbalsiai.

 

SIŪLYTA. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinkti Vidą Mačiulį.

 

NUTARTA. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinkti Vidą Mačiulį.

 

SVARSTYTA. Lietuvos žurnalistų sąjungos 2010 - 2014 metų veiklos ataskaita.

Pranešėjas - LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos audito išvadas perskaito LŽS pirmininko pavaduotoja Audronė Nugaraitė.

 

Diskusijose dalyvavo: Artūras Račas, Aldona Žemaitytė, Aurelija Arlauskienė, Angelė Adomaitienė.

 

Pirmininkaujantis Viktoras Trofimišinas paviešina LŽS teisininko advokato Audriaus Bitino paaiškinimą dėl LŽS narių - korespondentų teisių. Taigi, LŽS nariai - korespondentai negali dalyvauti rinkimuose ir negali rinkti. Visais kitais klausimais jie turi balso teisę ir gali balsuoti. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Lietuvos žurnalistų sąjungos 2010 - 2014 metų veiklos ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: už - 132, prieš - 1, nebalsavo - 0.

 

Bendru sutarimu nutarta balsuoti iš karto už visų metų (2010 m. - 2014 m.) audito išvadas.

 

NUTARTA. . Patvirtinti Lietuvos žurnalistų sąjungos 2010 - 2014 metų audito išvadas

 Balsavimo rezultatai: už - 142, prieš - 2 nebalsavo - 0.

 

 

SVARSTYTA. LŽS įstatų keitimas.

Dainius Radzevičius pristato Lietuvos žurnalistų sąjungos Įstatų pakeitimo projektą, patvirtintą LŽS Tarybos posėdyje.

 

Įstatų pakeitimuose siūlomi redakcinio pobūdžio pataisymai, patvirtinti 2014 lapkričio 15 d. LŽS  Tarybos posėdyje:

 

NUTARTA.

 

Punkte 1.8 įrašyti tikrąjį LŽS buveinės adresą -  Vilniaus g. 35, Vilnius;

 

2.2.4. Žodį „vystyti" pakeisti žodžiu „plėtoti";

 

4.6. Išbraukti „ar klubai";

 

4.6.1. Palikti, išbraukus žodį "klubas", (nes klubai vadinasi skyriais) nepakeistą tekstą prašymą (nurodant narystės tipą ir skyrių/klubą, kurio nariu pretenduojama tapti);

 

4.7.1. Išbraukti „klubą";

 

4.7.7. Formuluoti -„ vieną nuotrauką dokumentams";

 

4.10.3. Išbraukti „klubus".

 

4.11.7. - įrašyti šį punktą, formuluojant taip: „netekęs LŽS narystės asmuo privalo grąžinti LŽS nario pažymėjimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo narystės praradimo. Negrąžintas pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu".

 

Punktą 6. 4.3. formuluoti: tvirtina LŽS finansinės veiklos audito išvadą";

 

Pakeisti punktą 6. 4.4.: slaptu balsavimu renka LŽS pirmininką. Pirmininko kandidatūras gali siūlyti skyrių ir pirminių organizacijų delegacijos arba kiekvienas tikrasis LŽS narys ne vėliau kaip dvi savaitės iki LŽS suvažiavimo;

 

Pakeisti punktus 7.4.: Tarybos sprendimai yra skelbiami oficialioje LŽS interneto svetainėje http://www.lzs.lt/;

8. 4. Valdybos sprendimai yra skelbiami oficialioje LŽS interneto svetainėje http://www.lzs.lt/ ;

 

7.5. Išbraukti žodžius klubo";

 

7.7.6. Pirmininko teikimu tvirtina LŽS administracijos struktūrą ir metinį LŽS biudžetą, LŽS profesinių medijų redaktorių;

 

7.  7. 10. LŽS Taryba, esant motyvuotam LŽS Tarybos nario siūlymui, gali priimti sprendimą dėl neeilinio LŽS finansinės veiklos audito. Šis sprendimas priimamas  ne mažiau kaip 2/3 LŽS Tarybos narių balsų;

 

8. 2. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip šešis kartus per metus. Valdybos posėdžius kviečia LŽS  pirmininkas savo iniciatyva arba daugiau nei pusės visų valdybos narių reikalavimu. LŽS pirmininkas ne vėliau kaip trys dvi savaitės iki valdybos posėdžio apie posėdžio vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę valdybos narius informuoja elektroniniu paštu arba telefonu;

 

8.4.Išbraukti žodžius  „ bei Žurnalistų žiniose";

 

8.5.Išbraukti žodžius „Žurnalistų žiniose";

 

9. 1. LŽS pirmininkas (toliau - pirmininkas) yra vienasmenis valdymo organas, renkamas ketverių metų kadencijai LŽS suvažiavime slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma. Kandidatas į LŽS pirmininkus ne vėliau kaip prieš savaitę iki LŽS suvažiavimo turi pateikti LŽS nariams informaciją apie save, rinkiminę programą;

 

LŽS struktūra: 10.1.3 klubai;  klubų pavadinimų nekeisti, tačiau vadinti LŽS skyriais. LŽS klubai vadinasi skyriais: LŽS Skyrius Senjorų klubas", LŽS Sporto žurnalistų skyrius, LŽS Esperantininkų skyrius ir t.t.;

10. 1. LŽS sudaro:  skyriai ir   pirminės organizacijos;  10. 2.1 . LŽS skyriai - pataisyti visą Įstatų tekstą naikinant klubus, kaip LŽS struktūrinius padalinius;

 

Punkte 11. 4. LŽS lėšos naudojamos: punkte 11.4.1.išbraukti gydymo įstaigoms"; Pakeisti 11. 4.1. patalpų, poilsio ir kūrybos bazėms, gydymo įstaigoms statyti ir išlaikyti;

 

12.1. LŽS pranešimai nariams ir kitiems asmenims yra išsiunčiami elektroniniu paštu, paprastu paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas viešas pranešimų skelbimo būdas, jie spausdinami mėnraštyje „Žurnalistų žinios" skelbiami interneto svetainėje www.lzs.lt.

 

Jono Staselio pastaba:

Du dalykai, susiję su klubu: pradinė idėja, jo supratimu, buvo susijusi su noru panaikinti klubus ir palikti tik skyrius. Kadangi ta idėja neįvyko, tai paliktas tas sprendimas, kad klubai bus skyriaus pavadinimu.  

Paprastai savo pavadinimus klubai vartoja be „LŽS skyrius".

J. Staselis abejoja, ar iš tikrųjų tai daryti reikia, nes klubo pavadinimas lieka.

Anot Staselio, viena savaitė iki Suvažiavimo - per trumpas laikas susipažinti su pirmininko programa.

 

SVARSTYTA. Dėl Įstatų pakeitimo tvirtinimo.

 

SIŪLYTA. 1.Tvirtinti iš karto visus vienu bloku pateiktus pakeitimus Įstatams.

 

SIŪLYTA. 2. Balsuoti papunkčiui dėl kiekvieno pakeitimo.

 

SVARSTYTA. Dėl Įstatų pakeitimo tvirtinimo pirmojo varianto.

Balsavimo rezultatai: už - dauguma  Suvažiavimo delegatų.

 

NUTARTA. Absoliučiai Suvažiavimo daugumai pritarus, dėl Įstatų balsuoti iš karto, vienu paketu.

Balsuojama už variantą su pakeitimais, kuris yra pateiktas ir įsegtas delegatams išdalintuose segtuvuose.

 

SVARSTYTA. Dėl pritarimo pasiūlytiems Įstatų pakeitimams.

 

NUTARTA. Įstatų pakeitimai, tokie, kokie jie buvo pateikti projekte, priimti.

Įstatus pasirašo LŽS pirmininkas.

Balsavimo rezultatai: už - 147, prieš - 11, nebalsavo - 3.

 

 

SVARSTYTA.LŽS  Suvažiavimo rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.

 

SIŪLYTA. Atiduoti rezoliucijų galutinę redagavimo misiją Lietuvos žurnalistų sąjungos Valdybai ir, kad Valdyba atitinkamai pateiktų per vieną savaitę arba per septynias darbo dienas.

 

NUTARTA. Visos rezoliucijos, kurias mes šiandien priimsime Suvažiavime, bus suredaguotos LŽS Valdybos narių ir per septynias darbo dienas įdedamos  į internetą.  

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

 

Pirmininkaujantis Viktoras Trofimišinas pristato Suvažiavimui siūlomą rezoliuciją „Dėl visuomenės informavimo priemonių savitvarkos stiprinimo".

Diskusijose dalyvauja: Artūras Račas, Dainius Radzevičius, Palmira Martinkienė, Gediminas Pilaitis, Vidas Mačiulis, Danutė Jokubėnienė.   

 

PASIŪLYTA.Balsuoti, ar iš principo tokia rezoliucija turėtų būti mūsų Suvažiavimo priimta, ar ne.

 

BALSUOTA. Už tai, kad rezoliucija „Dėl visuomenės informavimo priemonių savitvarkos stiprinimo" būtų priimta.

Balsavimo rezultatai: už - 92, prieš - 25, nebalsavo - 39.

 

NUTARTA. Rezoliuciją „Dėl visuomenės informavimo priemonių savitvarkos stiprinimo" šiame Suvažiavime priimti.

 

PASIŪLYTA. Perbalsuoti dėl šitos rezoliucijos.

 

BALSUOTA. Už tai, kad perbalsuoti rezoliucijos „Dėl visuomenės informavimo priemonių savitvarkos stiprinimo" rezoliucijos balsavimą.

 Balsavimo rezultatai: už - 92, prieš - 25, nebalsavo - 39.

Artūras Račas siūlo nepriimti jokios rezoliucijos šituo klausimu t.y. atmesti šitą rezoliuciją.

 

BALSUOTA. Už tai, kad šita rezoliucija būtų priimta.

Balsavimo rezultatai: už - 96, prieš - 19, nebalsavo - 27.

NUTARTA. Rezoliucija „Dėl visuomenės informavimo priemonių savitvarkos stiprinimo" šiame Suvažiavime yra priimta.

 

SVARSTYTA. Dėl rezoliucijos „Dėl žurnalistikos etikos".

Pateikia Audronė Nugaraitė.

 

NUTARTA. Priimti rezoliuciją „Dėl žurnalistikos etikos".

Balsavimo rezultatai: už - 120 , prieš - 0 , nebalsavo - 5.

 

SVARSTYTA. Rezoliucija „Dėl valdžios įtakos nepriklausomai žiniasklaidai".

Pateikia Dainius Radzevičius.

 

NUTARTA. Priimti rezoliuciją „Dėl valdžios įtakos nepriklausomai žiniasklaidai".

Balsavimo rezultatai: už - 153  , prieš - 0  , nebalsavo - 0 .

 

SVARSTYTA. Dėl rezoliucijos, su atitinkamu pataisymu ir vėliau ją redaguojant, susijusios su kalba - „Prieš lietuvių kalbos susinimą viešoje erdvėje".

Pateikia Audronė Nugaraitė.

 

NUTARTA. Rezoliuciją, kuri darbiniu pavadinimu vadinasi „Prieš lietuvių kalbos susinimą viešoje erdvėje", priimti.

Balsavimo rezultatai: už - 142  , prieš - 0  , nebalsavo - 9 .

 

PASIŪLYTA. Delegatė Aida Vėželienė siūlo patvirtinti nacionalinės premijos laureato Algimanto Galinio premiją, kuri būtų teikiama režisieriams, vaizdo operatoriams ir operatoriams už vaizdingus, kūrybingus vaizdo reportažus ir filmus. 

Pats premijos įsteigimas ir finansai neturi didelės reikšmės, tiek finansinės reikšmės, kaip pati paskata ir pats prestižas gauti tą premiją, kadangi vistik vaizdo žmonėms tos paskatos labai reikia.

Dainius Radzevičius atkreipia dėmesį paaiškindamas, jog premijas, jų pavadinimus ir nuostatus tvirtina LŽS Taryba ir Valdyba, priklausomai nuo situacijos. Bet tai, kad Suvažiavime buvo iškeltas šitas klausimas, siejasi ne tik su Režisierių gildija, bet ir su Televizijos operatoriais, su LŽS Sporto klubu. Todėl, kad tie skyriai, kurie turi profesinius įvertinimus, jiems lengviau ir tos srities prestižą didinti.  

Siūlo suvažiavime priimti rekomendaciją visiems skyriams skatinti juos turėti prestižinius apdovanojimus savo srities žurnalistams.

 

NUTARTA. Prašyti Suvažiavimo pritarimo dėl rekomendacijos visiems skyriams pagalvoti apie galimų premijų, apdovanojimų bei nominacijų steigimą toje srityje.

Bendru sutarimu pritarta šiam nutarimui.

 

SVARSTYTA. Dėl atlyginimo nustatymo naujos kadencijos Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovui (pagal LŽS įstatų 9.2 punktą).

Šiuo metu atlyginimas buvo nustatytas - 3 VDA (7068 Lt, neatskaičius mokesčių).

 

PASIŪLYTA. 1.Mokėti tokį, koks yra atlyginimas šiuo metu - 3 VDA.

                         2. Mokėti - 2 VDA.

                         3. Mokėti - 4 VDA.

 

 

NUTARTA. Suvažiavimas nutaria nustatyti naujos kadencijos pirmininko atlyginimą, išreikštą VDA.

 

Balsavimo rezultatai: 1.Palikti tokį, koks yra, 3 VDA - UŽ 102;

                                    2. Nustatyti 2 VDA - UŽ 28;

                                    3. Nustatyti 4 VDA - UŽ 7.

 

NUTARTA. Naujos kadencijos LŽS pirmininkui Suvažiavimas nustato 3 (trijų) VDA dydžio atlyginimą.

 

SVARSTYTA. Kandidatų į LŽS pirmininkus prisistatymas.

Pirmininkaujanti Audronė Nugaraitė patikslina, jog iki šiol yra gauti dviejų klubų ir vieno skyriaus siūlymai, kas galėtų pretenduoti į naujus Žurnalistų sąjungos pirmininkus. Senjorų klubas pasiūlė kandidatu į naujus Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkus Dainių Radzevičių. Vilniaus skyrius, Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų klubas bei LŽS Sporto klubas pasiūlė Tautvydą Vencevičių.

Pagal dabar galiojančius Įstatus mes galime arba pasisiūlyti patys, arba mus kas nors pasiūlytų čia ir dabar.

Dabar turime du kandidatus - Dainių Radzevičių ir Tautvydą Vencevičių.

Nutarta abiem kandidatams leisti prisistatyti iki 10 minučių.

Pirmas prisistato Dainius Radzevičius, antras - Tautvydas Vencevičius.

Vyksta slaptas balsavimas.

Po balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Vidas Mačiulis skelbia, jog, atidarius balsadėžę, rasta: 153 (vienas šimtas penkiasdešimt trys) biuleteniai. 152 (vienas šimtas penkiasdešimt du) pripažinti galiojančiais, 1(vienas) - negaliojantis.

Už Dainių Radzevičių balsavo 124 (vienas šimtas dvidešimt keturi) delegatai.

Už Tautvydą Vencevičių balsavo 28 (dvidešimt aštuoni) delegatai.

 

NUTARTA. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku naujai kadencijai ( 2014 - 2018 m.) išrinktas Dainius Radzevičius.

 

Suvažiavimo pirmininkai :  Audronė Nugaraitė

   Viktoras Trofimišinas

 

Suvažiavimo sekretorė :   Almonė Elena Baltrūnienė

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media