2024 m. liepos 17 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Mato Šalčiaus premija

*print*

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T3-300

 

 

MATO ŠALČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto,
kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė.
2. Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatai nustato šios premijos skyrimo tvarką.
3. Premija skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir
išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių
tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
4. Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Informacija apie konkursą
skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, Lietuvos žurnalistų
sąjungos svetainėje www.lzs.lt, Prienų rajono spaudos leidiniuose, respublikinėse ir kitose
informavimo priemonėse.
5. Premijos dydis yra 1 000 Eur.
6. Premija mokama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų.
7. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga
(toliau - LŽS).

 
II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
 
8. Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės
organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau - NŽKA),
taip pat patys žurnalistai (toliau - Pareiškėjai).
9. Kandidatų dokumentai iki balandžio 15 d pateikiami Prienų rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui (228 kab.) adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
10. Pareiškėjas, siūlydamas kandidatą premijai gauti, išvardija kandidato premijuotinus
darbus ir pateikia, jo manymu, reikalingus dokumentus bei savo rekomendaciją.
11. Jeigu dokumentus konkursui teikia pats kandidatas, jis turi pridėti kompetentingo
asmens ar organizacijos rekomendaciją.
12. Premija skiriama LŽS, NŽKA nariams, Prienų krašto studentams, studijuojantiems
žurnalistiką, arba žurnalistams, kilusiems iš Prienų krašto.
13. Prienų rajono savivaldybės meras savo potvarkiu tvirtina 8 narių Mato Šalčiaus
premijos skyrimo komisiją (toliau - komisija), į kurios sudėtį įeina deleguoti LŽS valdybos ir
NŽKA valdybos nariai.
14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
15. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas.
Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami paprasta komisijos narių balsų dauguma.
16. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos
pirmininkas pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos
veikla.
17. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto
po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
18. Jei yra galimas privačių ir viešųjų interesų konfliktas, komisijos narys turi nusišalinti
nuo konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.
19. Komisija sprendimą priima slaptu balsavimu, išvadas perduoda Prienų rajono
savivaldybės administracijai.
20. Premiją, įvertinęs komisijos išvadas, įsakymu skiria Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius.
21. Komisijos nariai konkurse nedalyvauja.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
22. Tas pats asmuo Mato Šalčiaus premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą. Premija
neskiriama autoriui po mirties.
23. Komisijos sprendimu papildomai gali būti įsteigtas ir specialusis prizas.
24. Įvertinusi konkursui pateiktus darbus, komisija turi teisę neskirti premijos.
25. Nuostatuose neaptartus klausimus ar iškilusius ginčus posėdžių metu sprendžia
komisijos nariai.
26. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar panaikinami Prienų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu.

 

 ***

 

MATO ŠALČIAUS PREMIJŲ LAUREATAI:

 Pirmą kartą M.Šalčiaus premija buvo įteikta 1990 metais. Vėliau premija nebuvo teikiama. Premijos teikimas buvo atnaujintas tik 2009 metais, atsiradus mecenatui.

1990 m. - Ričardas Sartatavičius ir Gediminas Pilaitis - buriuotojų žygio per Atlantą  dalyviai.

2009 m. - Gerimantas Statinis, už knygą „Pasiklydęs Amazonijoje. Mato Šalčiaus klajonių beieškant".

2010 m. - Dainius Kinderis, už knygą „Atgal į Afriką".

2011 m. - Justinas Lingys, už dokumentinių filmų ciklą „Kalnai - mano gyvenimą".

2012 m. - Jonas Nekrašius, už knyga „Olegas Truchanas - Lietuvos ir Australijos legenda".

2013 m - Kristina Stalnionytė, už portalą Visikeliai.

2014 m. - Arnoldas Čaikovskis (po mirties) už knygą "Buriuotojų svajonių paukštė".

2015 m. - Edmundas Ganusauskas už knygą „Vanduo - tai gyvybė. Vidmanto Urbono žygis pasaulio ežerais".

2016 m. - Venantas Butkus už knygą „Burėse - Baltijos vėjas: buriuotojo užrašai".

2018 m, - žurnalas "Kelionės ir pramogos" ir jo redaktorė Onutė Nosevičieinė. 

2019 m.  Eglė Gerulaitytė už knygą „Amerika be dangoraižių. Bastūnės liudijimai 2".

2020 m. - Rimas Bružas, už filmų ciklą "Nuo Baltijos iki Bengalijos". 

2021 m. -  Vytautas Kandrotas

2022 m. -   Leonardas Skirpstas.

 2023 m.  - Raimondas Puišys

Parengė Vytautas Žeimantas       

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media