2024 m. liepos 21 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Vaižganto premija

*print*

JUOZO TUMO-VAIŽGANTO PREMIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kasmetinę Juozo Tumo-Vaižganto premiją (toliau - Premija) 2002 metais įsteigė Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, minėdamos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-metį.
2. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus bei savivaldybės merui pasirašius sutartį dėl Juozo Tumo-Vaižganto premijos skyrimo su Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija, Anykščių rajono savivaldybė tampa Premijos bendrasteigėja, kuri kasmet Premijos laureatui skiria 1000 (vieną tūkstantį) eurų iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Lietuvos rašytojų sąjunga skiria 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų, o Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų sąjunga skiria 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų.
3. Premijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja dokumentų pateikimo gauti Premiją bendruosius reikalavimus ir Premijos skyrimo tvarką.
4. Premija skiriama lietuvių rašytojui arba žurnalistui už atskleidžiamą literatūros ir žurnalistikos (dokumentinės prozos arba literatūrinės publicistikos) sintezę, už kūryboje puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vertybes bei jų raišką literatūrinėje ir publicistinėje kūryboje ir (arba) J. Tumo-Vaižganto asmenybės ir kūrybos tyrinėjimus, vertinant praėjusių dvejų kalendorinių metų kūrybą.
II SKYRIUS
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
5. Konkursą Premijai gauti kasmet skelbia visi 3 Premijos bendrasteigėjai: Anykščių rajono savivaldybė savo internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt, Lietuvos rašytojų sąjunga savo internetinėje svetainėje www.rasytojai.lt, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija savo internetinėje svetainėje www.lzs.lt.
6. Konkurso premijai gauti skelbimą inicijuoja ir kandidatų dokumentų priėmimą organizuoja: lyginiais metais Lietuvos rašytojų sąjunga, nelyginiais metais - Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.
Konkurso skelbime nurodomas dokumentų priėmimo laikas, kurio galutinis terminas negali būti vėlesnis kaip iki einamųjų metų liepos 1 d., dokumentų pateikimo būdas, atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys.
7. Teisė siūlyti kandidatus suteikiama šiuolaikinės lietuvių literatūros ir literatūrologijos srities institucijoms: Lietuvos mokslų akademijai, humanitarinės srities institutams bei kitoms mokslo, švietimo ir kultūros institucijoms, knygų leidykloms.
8. Institucijų pateiktus kandidatus vertina 8 asmenų komisija. Komisiją sudaro 3 Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos paskirti nariai, 3 Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos bendru sprendimu paskirti nariai ir 2 Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirti nariai, kuriuos rekomenduoja - Anykščių rajono savivaldybės Kultūros taryba. Komisijos nariai turi siūlymo teisę. Komisija sudaroma trejų kalendorinių metų laikotarpiui.
9. Premija skiriama komisijos išrinktam kūrinio autoriui, kuris geriausiai atitinka šių Nuostatų 4 punkto reikalavimus.
10. Komisija teikia siūlymą Anykščių rajono savivaldybės merui, Lietuvos rašytojų sąjungai, Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Nacionalinei žurnalistų kūrėjų asociacijai dėl premijuojamo kūrinio autoriaus. Meras savo potvarkiu (jei bendrasteigėjai pageidauja, bendru visų pasirašytu dokumentu) patvirtina laureatą.
11. Kasmet skiriama tik 1 (viena) Premija.
12. Premija skiriama tik fiziniams asmenims.
13. Premija tam pačiam autoriui skiriama tik 1 (vieną) kartą, antrą kartą Premija neskiriama. Premija neskiriama po autoriaus mirties.
14. Komisijos nariai neturi teisės pretenduoti į Premiją.
15. Premijos įteikimo renginį organizuoja Anykščių rajono savivaldybė. Premija įteikiama kasmet Maleišiuose (Anykščių r.) minint Juozo Tumo-Vaižganto gimtadienį.
16. Laureatui įteikiamas diplomas, medalis ir 1300 eurų premija. Diplomą ir medalį, už kurių pagaminimą lyginiais metais atsakinga Lietuvos rašytojų sąjunga, o nelyginiais metais - Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, bei premiją teikia Anykščių rajono savivaldybės meras, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas arba jų įgalioti atstovai.
Kiekvienas steigėjas savo dalį perveda į laureato nurodytą Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą finansų įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją, pagal steigėjų įstaigose galiojančias vidines tvarkas.
17. Visi Juozo Tumo-Vaižganto premijos laureatai pristatomi Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt, Lietuvos rašytojų sąjungos internetinėje svetainėje www.rasytojai.lt, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos interneto svetainėje www.lzs.lt.
III SKYRIUS
JUOZO TUMO-VAIŽGANTO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
18. Komisijos posėdį lyginiais metais inicijuoja Lietuvos rašytojų sąjunga, nelyginiais metais - Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.
19. Komisijos nariai iki posėdžio dienos privalo susipažinti su Premijai gauti pateiktais kandidatų dokumentais.
20. Komisija turi teisę prašyti juridinių ir fizinių asmenų papildomos informacijos apie teikiamus Premijai gauti kandidatus.
21. Komisija renka pirmininką, komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu, pirmojo posėdžio metu.
22. Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra - komisijos pirmininko pavaduotojas:
22.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą, rengia komisijos posėdžių darbotvarkę;
22.2. planuoja komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;
22.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus komisijos veiklos dokumentus.
23. Komisijos sekretorius, kuris yra komisijos narys, padeda organizuoti komisijos darbą:
23.1. praneša komisijos posėdžio datą ir laiką komisijos nariams, suderintą su komisijos pirmininku;
23.2. protokoluoja komisijos posėdžius ir protokolų kopijas pateikia Anykščių rajono savivaldybei, Lietuvos rašytojų sąjungai, Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Nacionalinei žurnalistų kūrėjų asociacijai.
24. Jeigu yra galimas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas, komisijos nariai nusišalina nuo konkretaus pretendento Premijai gauti svarstymo.
25. Pirmojo komisijos posėdžio datą skelbia komisijos posėdį inicijuojanti organizacija.
26. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti komisijos pirmininkui ir raštu pateikti savo sprendimą.
27. Komisija, svarstydama pateiktą pretendentų kūrybą ir kt. dokumentus, vertina pateiktų kūrinių atitikimą Nuostatų 4 punkte nurodytiems kriterijams.
28. Komisija sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu.
29. Komisijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 komisijos narių. komisijos posėdžiai gali būti organizuojami kontaktiniu ar nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis ir mišriuoju būdu.
30. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas (jam nesant - pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.
31. Posėdžio protokolo kopija registruojama Anykščių rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitos programoje.
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-120
 

 

Vaižganto premijos laureatai:

Gintautas Iešmantas (2002),

Rimantas Vanagas (2003),

Gintarė Adomaitytė (2004),

Laimonas Tapinas (2005),

Viktorija Daujotytė (2006),

Jonas Mikelinskas (2007),

Filomena Taunytė (2008),

Justinas Marcinkevičius (2009),

Juozas Kundrotas (2010),

Liudvikas Jakimavičius (2011),

Perpetua Dumšienė (2012).

Gediminas Kajėnas (2013)

Vytautas Bagdonas (2014)

Donatas Petrošius (2015)

Julius Sasnauskas (2016)

Egidijus Aleksandravičius (2017)

Loreta Jastramskienė (2018) 

Alfas Pakėnas (2019)

Liutauras Degėsys (2020) 

Arvydas Juozaitis (2021) 

Kazys Saja (2022)

Aistė Kučinskienė, Jurgita Žana Raškevičiūtė (2023)

 

Parengė Vytautas Žeimantas 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media