2024 m. birželio 15 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

REGLAMENTAS

*print*
 
TVIRTINU:
LŽS Etikos komisijos pirmininkė
Aurelija Arlauskienė
2019-05-21
 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija (toliau - Komisija) rūpinasi Lietuvos žurnalistų sąjungos (toliau - LŽS) narių profesinės etikos ugdymu, nagrinėja skundus, pareiškimus, kreipimusis dėl LŽS narių etikos, LŽS įstatų pažeidimų, LŽS valdymo organų sprendimų nevykdymo, ginčus, kylančius tarp LŽS narių, skyrių, klubų ir LŽS valdymo organų. Komisija šiais klausimais teikia išvadas, siūlymus, priima sprendimus. Komisija gali savo iniciatyva pareikšti viešąją nuomonę (poziciją) dėl visuomenės informavimo principų laikymosi ir etikos pažeidimų žiniasklaidoje.
2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomenės informavimo bei kitais įstatymais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu (toliau - Etikos kodeksas) bei Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 1003 (1993) „Dėl žurnalistinės etikos".
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi šiuo reglamentu, suderintu su LŽS įstatais. Reglamento nuostatos gali būti keičiamos Komisijos posėdyje, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių ir už pakeitimą balsuoja daugiau negu pusė dalyvaujančių narių.
 
II. KOMISIJOS NARIAI
 
4. Komisijos nariai dirba savanoriškumo pagrindu.
5. Komisiją sudaro 7 nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai tvirtina LŽS Taryba per pirmąjį posėdį po Suvažiavimo. Komisija iš savo narių renka pirmininką ir sekretorių, pirmininko teikimu tvirtina pavaduotoją (-us). 
6. Komisija gali pasitelkti jos pasirinktus ekspertus. 
 
III. BALSAVIMO TEISĖTUMAS

7. Komisijos sprendimams priimti užtenka daugiau kaip pusės dalyvaujančių posėdyje jos narių balsų. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
8. Pirmininko rinkimai:
8.1. Pirmininkas renkamas Komisijos posėdyje atviru balsavimu.
8.2. Balsuojama slaptai, jeigu to reikalauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.
8.3. Pirmininku išrenkamas tas kandidatas, už kurį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių, posėdyje dalyvaujant ne mažiau 2/3 Komisijos narių.
8.4. Dėl netinkamai atliekamų pareigų pirmininkas netenka įgaliojimų, jeigu už tai balsuoja 2/3 Komisijos narių. Tuomet renkamas naujas pirmininkas.
9. Pirmininko pavaduotojo (-ų), komisijos sekretoriaus kandidatūros tvirtinamos, kai tam pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Jų kadencijos trukmė, atleidimo procedūra ir motyvai - tokie patys kaip ir pirmininko.
 
IV. KOMISIJOS PIRMININKO, PAVADUOTOJO (-Ų) PAREIGOS

10. Pirmininkas privalo planuoti Komisijos darbą, kviesti Komisijos posėdžius savo iniciatyva arba prašant ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių, ir jiems pirmininkauti.
11. Pirmininkas turi užtikrinti Komisijos sprendimų viešumą, siekti, kad jie būtų vykdomi.
11.1. Komisijos pirmininkas, pranešdamas visuomenės informavimo priemonei, fiziniam arba juridiniam asmeniui apie Komisijos priimtą spendimą, jį komentuoja tik priimto sprendimo ribose.
11.2. Nė vienas Komisijos posėdžio dalyvis, išskyrus pirmininką, neturi teisės viešai aiškinti jokio Komisijos priimto sprendimo be Komisijos balsavimu suteikto įgaliojimo.
12. Komisijos pirmininkas kiekvienais metais atsiskaito už atliktą darbą LŽS Valdybai, o už 
visą kadenciją - LŽS Tarybai.

 

 

13. Jeigu Pirmininkas negali atlikti savo pareigu, jį pavaduoja Pirmininko pavaduotojas (-ai).
 
V. KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
14. Visi Komisijos nariai turi lygias teises ir pareigas nagrinėjant Komisijai skirtus klausimus. 
14.1. Turi būti laiku pranešta apie svarstytinus klausimus, posėdžio vietą ir laiką, nagrinėtinus pareiškimus bei priimtus sprendimus.
14.2. Kiekvienas Komisijos narys gali pareikšti savo nuomonę raštu arba žodžiu visais Komisijoje nagrinėjamais klausimais. 
14.3. Komisijos nariai turi dalyvauti Komisijos posėdžiuose, o jei nedalyvaus iš anksto pranešti pirmininkui ar pavaduotojui (-ams) ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.
14.4. Komisijos nariai turi susilaikyti nuo Komisijos sprendimų vertinimo bei aiškinimo ne Komisijos posėdyje.
14.5. Komisijos nariai privalo gerbti Komisijos posėdžiuose dalyvaujančių asmenų orumą ir teises. 
15. Komisijos narys nedalyvauja aptariant ir balsuojant dėl visuomenės informavimo priemonės, kuri jam priklauso nuosavybės teise, arba su kuria jis susijęs sutartiniais darbo ar kitais civiliniais santykiais, o taip pat, jei tai gali sukelti interesų konfliktą.
 
VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
16. Pasirengimas posėdžiui
16.1. Nagrinėjimui skundai priimami nuo informacijos žiniasklaidos priemonėje, kurios pagrindu suformuluotas skundas, paskelbimo praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesių terminui. 
16.2. Komisijos pirmininkas nusprendžia, ar privalu skundą nagrinėti Komisijos posėdyje. Nurodęs kodėl nesvarsto, jis gali grąžinti skundą siuntėjui arba prašyti pateikti Komisijai papildomą medžiagą. 
16.3. Komisijos pirmininkas pripažinęs kreipimąsi tinkamą nagrinėti, paskiria vieną iš narių pranešėju. 
16.4. Pranešėjas pateikia Komisijos nariams ginčijamo klausimo esmę, faktines aplinkybes Komisijos sprendimo projektą ne vėliau kaip prieš 3 paras iki numatyto posėdžio dienos. Pristato skundo esmę Komisijos posėdyje.
16.5. Skundas turi būti išnagrinėtas per 60 dienų. Terminas skundui išnagrinėti gali būti pratęstas motyvuotu Komisijos sprendimu.
17. Posėdžio eiga
17.1. Komisijos posėdžiai yra uždari. Dėl viešo posėdžio Komisija privalo priimti atskirą sprendimą.
17.2. Komisijos posėdžiui vadovauja pirmininkas, o jam nesant - pirmininko pavaduotojas. Pirmininkaujantysis patikrina, ar yra kvorumas, praneša, kokie klausimai bus nagrinėjami posėdyje ir kas iš narių yra pranešėjai.
17.3. Komisijos sekretorius rašo Komisijos posėdžio protokolą. Jį pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
18. Posėdis naudojantis elektroninėmis priemonėmis
18.1. Posėdžių klausimai gali būti svarstomi virtualiu būdu - Komisijos nariams savo nuomonę išreiškiant elektroninės komunikacijos priemonėmis, laikantis šio reglamento 16 ir 17 str. nustatytos tvarkos. Pranešėjas pateikia Komisijos nariams ginčijamo klausimo esmę, faktines aplinkybes Komisijos sprendimo projektą elektroninėje versijoje.
18.2. Virtualus posėdis laikomas teisėtu, jei elektroniniame susirašinėjime konkrečiu klausimu dalyvauja pusė Komisijos narių ir ne vėliau kaip per 7 paras nuo klausimo pristatymo pateikia fiksuotą pasisakymą dėl konkretaus sprendimo.
18.3. Virtualiu būdu nekomunikuojantis Komisijos narys laikomas nedalyvaujančiu posėdyje. 
 
VII KOMISIJOS SPRENDIMAI
 
19. Nustačiusi, kad LŽS narys pažeidė profesinę etiką ar nusižengė LŽS Įstatams, Komisija priima įspėjimą ar sprendimą. Įspėjimas taikomas konkrečiam LŽS nariui dėl neesminių visuomenei ar asmeniui didelės žalos nepadariusių etikos pažeidimų. Dėl etikos pažeidimų, kurie pripažįstami esminiais, padariusiais visuomenei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui moralinę žalą, Komisija priima sprendimą. Pasiūlymai dėl įpareigojančio sprendimo (LŽS narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LŽS) taikymo LŽS nario atžvilgiu teikiami LŽS Valdybai.
20. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Valdybai, pastarosios sprendimai yra 
galutiniai. Komisija sprendimą gali peržiūrėti tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, bet 
ne vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

 

21. Jeigu Komisija per vienus metus antrą kartą pripažįsta tą patį žurnalistą nusižengus Etikos kodeksui, priimamas griežtesnis sprendimas. Už esminius ar pakartotinius etikos pažeidimus Komisija gali siūlyti LŽS Valdybai šalinti prasižengusį narį iš LŽS.
22. Komisija, nustačiusi, kad jai pateiktas kreipimasis yra nepagrįstas, priima sprendimą 
atmesti pareiškėjo kreipimąsi ir apie tai praneša pareiškėjui.
23. Komisija, nustačiusi, kad gautas kreipimasis nepriklauso jos veiklos sričiai, priima sprendimą palikti nenagrinėtą ir apie tai praneša pareiškėjui.

 

 

 
VIII KOMISIJOS ATSISTATYDINIMAS, NARIŲ ATLEIDIMAS
 
24. Komisijos pirmininkas kreipiasi į LŽS Valdybą prašydamas skirti kitą asmenį, jei Komisijos narys atsisako dalyvauti Komisijos darbe, arba be rimtos priežasties 3 kartus iš eilės nedalyvauja posėdžiuose.
25. Komisija atsistatydina, kai to pareikalauja 2/3 narių arba jeigu Komisijos darbe vienu metu atsisako dalyvauti ne mažiau kaip 4 nariai.

 


 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media