2024 m. liepos 14 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Kūrybos artelė

*print*

Archyvas :: Žurnalisto žvilgsniu. D.Kedžio gerbėjai perlenkė lazdą

2010-02-22
 
Valerijaus Buklajevo nuotraukoje: Jonavos “Naujienų” laikraščio redaktoriaus pavaduotoja, “Žurnalisto žvilgsniu” autorė, LŽS narė Irena Nagulevičienė

Valerijaus Buklajevo nuotraukoje: Jonavos “Naujienų” laikraščio redaktoriaus pavaduotoja, “Žurnalisto žvilgsniu” autorė, LŽS narė Irena Nagulevičienė

 

Ire­na Nagulevičienė

 

Drąsiaus Kedžio by­la, re­gis, tam­pa be­stse­le­riu, pre­ke, tu­rinčia didžiau­sią pa­klausą. Te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se ro­do­mos lai­dos ga­li būti įdo­miau­sio fil­mo siužetu. Gal ka­da nors at­ei­ty­je taip ir at­si­tiks. Galbūt koks de­tek­ty­vi­nio žan­ro gerbėjas pa­rašys ro­maną apie praėju­sių metų įvy­kius Kau­ne.

 

Pe­do­fi­li­ja, nie­kas ne­nei­gia, bai­sus da­ly­kas. To­kio ti­po nu­si­kaltėlius rei­kia baus­ti. Kažkas siūlė kast­ra­ci­jos būdą. Gal ir ge­rai. O ką da­ry­ti su žmogžudžiais, ku­rie, su­manę linčo teismą, pykšte­li vieną kartą ir ma­no išsprendę pro­blemą? Pa­lai­kan­tie­ji D.Kedžio veiks­mus, ran­ko­mis tri­na ir gar­bi­na gar­lia­viškį, va­din­da­mi “tau­tos did­vy­riu”, nė ne­su­simąsty­da­mi apie tei­sin­gumą, nužudytųjų ar­timųjų skausmą ir pan.

 

Prieš ke­le­rius me­tus Pa­kruo­jo ra­jo­ne ūki­nin­kas, pa­gavęs kai­mynę, nu­kir­tu­sią vie­nai jo vištai galvą, mo­terį pri­vertė ke­liais šliaužti per kaimą ir gar­siai rėkti “Esu va­gilė!” tol, kol ši nuo at­si­ra­du­sių žaizdų pra­ra­do jėgas. Linčiuo­to­jas sto­jo prieš teismą ir bu­vo už to­kią sa­vi­valę nu­baus­tas. Pa­našiai at­si­ti­ko ir vie­nam mūsų ra­jo­no pi­liečiui, pa­da­riu­siam sa­vo teismą jau­nuo­liui, vo­gu­siam jo turtą.

 

O jeigu pasitvirtins, kad D.Ke­dys sa­vo nuosp­rendžiu su­si­do­ro­jo su dviem nekaltais žmonėmis? Nie­kas li­gi šiol neįrodė jų kaltės. Žiniask­lai­da dėmesį su­kon­cen­tra­vo ties An­driaus Ūso as­me­ny­be. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, re­mia­mas prie sie­nos, ma­tyt, nu­sprendė im­tis sku­bes­nių veiksmų - per­duo­ti šį pi­lietį teis­mui. Tačiau pa­reigūnas ir vėl ne­pa­taikė į ke­di­ninkų taktą. Mat Vil­niaus pro­ku­ro­rai kon­sta­ta­vo, kad mažametė ne­bu­vo sek­su­a­liai prie­var­tau­ja­ma, ir įta­ri­mus A.Ūsui pa­teikė tik dėl mažametės tvir­ki­ni­mo.

 

Priešta­ros bangą su­stip­ri­no ir tai, jog ne­bu­vo įvar­dy­ti įta­ria­mai­siais nužudy­tas teisėjas Jo­nas Fur­ma­na­vičius ir at­seit sa­vo dukrą sek­su­a­li­niam išnau­do­ji­mui par­da­vinėju­si, de­ja, taip pat nušau­ta Vio­le­ta Na­ruševičienė bei bu­vu­si D.Kedžio draugė Lai­mutė Stan­kūnaitė.

 

Ne­pa­ten­kin­tie­ji pa­ki­lo į kovą prieš pro­ku­ro­rus. Anaip­tol ne pas­ku­tinį vaid­menį šių ar­mi­jo­je at­lie­ka D.Kedžio ar­ti­mie­ji. Kelias die­nas prie Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ratūros rin­ko­si tie, ku­rie sie­kia keršto pe­do­fi­li­jos by­los “he­ro­jams”. Ne tie­sos, bet keršto. Pro­ku­ro­rai, steng­da­mie­si pa­ten­kin­ti mi­nios užgai­das, turėtų ne­pai­sy­ti jo­kių ko­deksų ar įsta­tymų. Gal vi­siškai ne­be­rei­kia po­li­ci­ninkų, tyrėjų, pro­ku­rorų ir teismų? Gal pa­kan­ka įtei­sin­ti linčo teismą?

 

D.Kedžio, kaip įta­ria­ma, nu­žudžiu­sio du žmo­nes, die­vi­ni­mas išei­na už pro­to ribų. Kaip ir te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se ro­do­ma jo pa­ties nu­fil­muo­ta medžia­ga su duk­relės pa­sa­ko­ji­mu. Ar jos viešas pla­ti­ni­mas tik­rai yra ko­vos su pe­do­fi­li­ja būdas, ar kvaištelėju­sio žmo­gaus kri­ti­mas į be­dugnę? Ar ne­bus tėvas pa­daręs “meškos pa­slaugą” sa­vo mažame­tei atžalai?

 

O D.Kedžio žmonės, išsi­ri­kiavę prieš Pro­ku­ratūrą, tar­si mal­delę tęsia sa­vo rei­ka­la­vi­mus: išvai­ky­ti pro­ku­ro­rus, pri­imančius jiems ne­pa­tin­kančius spren­di­mus. Tei­sybė, pi­ketą paįvai­ri­na kiek ki­to­kio­mis de­talėmis. Ke­liems pa­aug­liams kažkas, ma­tyt, įdavė la­pus su to­kiu teks­tu: “Lie­tu­va, Tėvy­ne mūsų/, pe­do­filų žeme,/ iš pra­ei­ties ta­vo sūnūs/ vai­kus prie­var­ta­vo”. Tokį su­ma­nymą ga­li­ma va­din­ti nuo­puo­liu. Tai ne tik tyčio­ji­ma­sis iš mūsų vals­tybės him­no, bet ir vi­sos Lie­tu­vos pa­nie­ki­ni­mas.

 

 Pa­reigūnai ne­at­me­ta ga­li­mybės pradėti iki­teis­minį ty­rimą dėl viešo pa­si­tyčio­ji­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­no. Jei­gu “gie­do­riai” tądien jau turėjo 16 metų, Baudžia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to laisvės atėmimą iki dvejų metų. Jei jau­nes­ni - at­sa­kys tėvai. Žino­ma, vėl kažkam ne­pa­tiks. Vi­sai re­a­lu - pa­kils nau­ja ban­ga. “Gatvės įstatymų” neatlaikęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas atsistatydino. Iš postų pasitraukė ir du jo pavaduotojai. Lietuvos prokuratūra liko be savo valdžios. Ar tai gerai?

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-02-22 11:41
 
 
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media