2024 m. birželio 13 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Asociacijos įstatai

*print*

 

PATVIRTINTI
2006-09-09
NŽKA Konferencijoje

 

NACIONALINĖS ŽURNALISTŲ  KŪRĖJŲ

 ASOCIACIJOS
ĮSTATAI

 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1 Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau - NŽKA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos Respublikos profesionalius žurnalistus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais. NŽKA yra meno kūrėjų organizacija ir turi visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.

 

1.2 NŽKA ir jos nariai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, taip pat Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija “Dėl žurnalistinės etikos” ir šiais Įstatais.

 

1.3 NŽKA turi savo antspaudą , emblemą ir kitą reikiamą atributiką.

 

1.4 NŽKA už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už NŽKA prievoles. NŽKA turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas NŽKA nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.

 

1.5 NŽKA teisinė forma – asociacija.

 

1.6 NŽKA pavadinimas yra NACIONALINĖ ŽURNALISTŲ  KŪRĖJŲ ASOCIACIJA.

 

1.7 NŽKA buveinės adresas yra Jogailos g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

1.8 NŽKA veikla yra neterminuota, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

 
2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


2.1. NŽKA:

1) skatina kūrybinę veiklą, palaiko kūrybinius, profesinius ir abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

2) gina ir stiprina NŽKA narių teises ir laisves, tinkamai atstovauja NŽKA narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje;

3) rengia įvairius renginius, skelbia konkursus, siūlo kandidatus valstybinėms bei kitoms meno premijoms gauti, vykdo įvairias kūrybines programas;

4) teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų;

5) skatina ir gina laisvą kūrybą, profesionalios žurnalistikos meną, propaguoja NŽKA narių kūrybą;

6) gina profesinę etiką ir žurnalistų solidarumą;

7) rūpinasi žurnalistikos istorija ir moksliniais tyrinėjimais žurnalistikos srityje;

8) teikia informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą NŽKA nariams;

9) kelia žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje.


3. NŽKA TEI­SĖS IR PA­REI­GOS

 

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti, NŽKA gali:

1) tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­ti są­skai­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gist­ruo­tuo­se bankuose;

2) val­dy­ti, nau­do­ti bei dis­po­nuo­ti NŽKA  pri­klau­san­čiu tur­tu ir lė­šomis;

3) su­da­ry­ti įsta­ty­mų ne­drau­džia­mas su­tar­tis ir pri­si­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus;

4) nau­do­ti lė­šas Įsta­tuo­se nu­ma­ty­tiems tiks­lams įgy­ven­din­ti;

5) teik­ti tei­si­nę, mo­ra­li­nę, ma­te­ria­li­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą bei pa­ra­mą NŽKA na­riams;

6) gau­ti pa­ra­mą lė­šo­mis ar ki­to­kiu tur­tu, tu­rė­ti pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­są;

7) sam­dy­ti as­me­nis Įsta­tuo­se nu­ma­ty­tai veik­lai įgy­ven­din­ti;

8) teik­ti mo­ka­mas pa­slau­gas, at­lik­ti su­tar­ti­nius dar­bus bei nu­sta­ty­ti jų kai­nas;

9) įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka steig­ti įmo­nes, įstai­gas, fon­dus, steig­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vimo prie­mo­nes, leis­ti pe­ri­odi­nius ir ne­pe­rio­di­nius lei­di­nius;

10) jung­tis į aso­cia­ci­jų są­jun­gas ir iš­sto­ti iš jų;

11) NŽKA veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

12) NŽKA gautas pelnas gali būti naudojamas tik NŽKA Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti;

13) NŽKA pelnas negali būti skiriamas NŽKA nariams bei NŽKA organų nariams.

 

3.2. NŽKA taip pat gali turėti ir kitokias šiuose įstatymuose nenumatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

4. NŽKA TUR­TAS IR LĖ­ŠOS

 

4.1.  NŽKA nuosavybės teise priklauso turtas, teisėtai įgytas jos funkcionavimui užtikrinti, tame tarpe NŽKA steigėjų, narių perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas teisėtai įgytas turtas. NŽKA gali būti perduotas turtas neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais.

 

4.2. NŽKA tu­ri at­si­skai­to­mą­ją ir va­liu­ti­nę są­skai­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gist­ruo­to­se ban­kų įstai­go­se.

 

4.3. NŽKA lė­šas su­da­ro:

1) Lie­tu­vos bei už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų sa­va­no­riš­ki įna­šai, labda­ra, do­va­no­tos, au­ko­tos lė­šos ir ver­ty­bės;

2) Na­rių sto­ja­mie­ji įna­šai ir me­ti­niai mo­kes­čiai, kurių dydį nustato ir tvirtina NŽKA Konferencija savo nutarimu; Šiemet metinis nario mokestis - 15 eurų.

3) Rė­mė­jų įna­šai, au­kos ir pa­li­ki­mai;

4) Pa­ra­ma, gau­ta kū­ri­nių su­kū­ri­mui bei sklaidai;

5) Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės per­duo­tos lė­šos;

6) Pa­ja­mos už nuo­mo­ja­mą tur­tą;

7) Ki­tos tei­sė­tai įgy­tos lė­šos.


5. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ NŽKA TVARKA


5.1 NŽKA nariais gali būti Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, atitinkantys Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo trečio straipsnio pirmojoje dalyje vieną iš numatytų reikalavimų.

5.2. Stojantys į NŽKA pateikia prašymą, NŽKA anketą ir, dokumentą,  liudijantį, jog asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas meno kūrėju.  Asmuo, esantis LŽS nariu, neturintis meno kūrėjo statuso, tačiau atitinkantis meno kūrėjams keliamus reikalavimus, pateikia dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 7 str. 2 d.  Pareiškimas turi būti apsvarstytas artimiausiame valdybos posėdyje. Asmenį į NŽKA priima Valdyba. Sumokėjus nario mokesčius, nario bilietą išduoda NŽKA.


5.3. NŽKA narys turi teisę:

1) rinkti ir būti išrinktas į NŽKA valdymo organus;

2) dalyvauti NŽKA narių susirinkimuose, gauti informaciją apie NŽKA Valdybos ir Pirmininko veiklą,

3) asmeniškai dalyvauti kai svarstoma jo veikla ar elgesys;

4) kreiptis į NŽKA organus su pareiškimais, klausimais bei pasiūlymais;

5) gauti NŽKA teikiamą informacinę, metodinę, konsultacinę pagalbą ginant Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme numatytas jo teises;

6) išstoti iš NŽKA.

 

5.4. NŽKA  narys privalo:

1) laikytis NŽKA Įstatų, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, dalyvauti organizacijos veikloje;
2) savo kūryba ir visuomenine veikla stiprinti profesinį solidarumą, ugdyti žurnalisto, kaip meno kūrėjo, prestižą ir socialinį vaidmenį;

3) NŽKA Valdymo organų nustatyta tvarka sumokėti NKŽA nario mokestį.


5.5. NŽKA narys, nesilaikantis 5.4. str. reikalavimų, NŽKA valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš NŽKA.


5.6. NŽKA narys nustoja buvęs nariu:

1) raštu pareiškęs norą išstoti iš NŽKA;

2) nuteistas už tyčinį nusikaltimą;

3) be pateisinamos priežasties ilgiau nei 1 metus nemokėjęs nario mokesčio;

4) NŽKA valdybai priėmus sprendimą pašalinti iš NŽKA;

5) NŽKA nariui mirus.


5.7. Sprendimus nepriimti į NŽKA ar pašalinti iš jos per 30 dienų galima skųsti NŽKA Konferencijai. NŽKA konferencijos priimtas sprendimas yra galutinis.


5.8. Pašalintieji iš NŽKA pakartotinai gali stoti į NŽKA ne anksčiau kaip po dviejų metų (išskyrus šių įstatų 5.6 str. 3 p. numatytą atvejį).


5.9. NŽKA na­rio ir me­no kū­rė­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas pro­fe­sio­na­lų (aukš­to meist­rišku­mo) me­ną kuriančiam žurnalistui, jei­gu šio as­mens me­no kū­ry­ba ati­tin­ka bent vie­ną iš šių me­no kū­rė­jo sta­tu­so suteiki­mo pa­grin­dų:

1) as­mens me­no kū­ry­ba yra tei­gia­mai įver­tin­ta pro­fe­sio­na­lių me­no ver­tin­to­jų mo­nog­ra­fi­jo­se, stu­di­jo­se, straipsniuo­se ar­ba re­cen­zi­jo­se-re­ko­men­da­ci­jo­se ir taip pri­pa­žin­ta pro­fe­sio­na­lia;

2) as­mens me­no kū­ry­ba yra api­bū­din­ta en­cik­lo­pe­di­jo­se ar­ba įtrauk­ta į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro patvirtin­tas ben­dro­jo la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nio mo­ky­mo, aukš­tes­nių­jų stu­di­jų ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų progra­mas;

3) as­mens me­no kū­ry­ba yra įver­tin­ta Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja, Lie­tu­vos Respublikos Vyriau­sy­bės me­no pre­mi­ja, tarp­tau­ti­ne me­no pre­mi­ja ar­ba pro­fe­sio­na­laus me­no kon­kur­so lau­re­a­to diplo­mu;

4) as­mens me­no kū­ri­nių yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos ar­ba už­sie­nio vals­ty­bių na­cio­na­li­niai mu­zie­jai ar ga­le­ri­jos;

5) as­me­niui už me­no kū­ry­bą, ati­tin­kan­čią šių Įsta­tų 1-4 punk­tuo­se nu­ma­ty­tus pri­pa­ži­ni­mo reikalavimus, ar už me­no kū­ry­bą ver­ti­nan­čius straips­nius, re­cen­zi­jas, pa­skelb­tus Lie­tu­vos ar už­sie­nio vals­ty­bių me­no lei­di­niuo­se, ir už ti­ria­mą­ją (moks­li­nę) veik­lą ati­tin­ka­mo­je me­no sri­ty­je su­teik­tas dak­ta­ro, ha­bi­li­tuo­to dakta­ro var­das;

6) as­me­niui, aukš­tų­jų mo­kyk­lų me­no stu­di­jų dės­ty­to­jui, už me­no kū­ry­bą ir pe­da­go­gi­nę veik­lą su­teik­tas pedagogi­nis pro­fe­so­riaus ir (ar) do­cen­to var­das.

 

5.10. NŽKA na­rius pri­ima NŽKA valdy­ba. Sto­jan­ty­sis su­si­pa­žįs­ta su NŽKA įsta­tais, sumo­ka sto­ja­mą­jį, na­rio mo­kes­tį, pa­tei­kia pa­reiš­ki­mą ir kitus šiuose įstatuose išvardintus dokumentus. Spren­di­mai dėl nau­jų na­rių pri­ėmi­mo, ati­tin­kan­čių Lie­tu­vos Respub­li­kos me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo ir šių Įsta­tų rei­ka­la­vi­mus, pri­ima­mi valdy­bo­je pa­pras­ta bal­sų dau­gu­ma atviru bal­sa­vi­mu.

 

5.11. NŽKA na­riu tam­pa­ma NŽKA valdy­bai pri­ėmus tei­gia­mą spren­di­mą ir įtrau­kus as­me­nį į NŽKA na­rių re­gist­rą.

 

5.12. Me­no kū­rė­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas Me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka.


6. NŽKA VALDYMAS


6.1. NŽKA organai yra NŽKA Konferencija, turinti visas visuotinio NKŽA narių susirinkimo teises, vienasmenis valdymo organas – NŽKA pirmininkas bei kolegialus valdymo organas – NŽKA valdyba.7. NŽKA KONFERENCIJA

 

7.1. Pri­ima, kei­čia ir pa­pil­do NŽKA įsta­tus.

 

7.2. Pri­ima spren­di­mus dėl NŽKA per­tvar­ky­mo, re­or­ga­ni­za­vi­mo ar lik­vi­da­vi­mo.

 

7.3. Tvir­ti­na NŽKA me­ti­nę fi­nan­si­nę at­skai­to­my­bę.

 

7.4. Iš­klau­so, ver­ti­na ir tvir­ti­na NŽKA veiklos me­ti­nę ata­skai­tą.

 

7.5. Konferencijos dalyvių sprendimu, slaptu ar viešu balsavimu, skiria (renka) NKŽA pir­mi­nin­ką.

 

7.6 Konferencijos dalyvių sprendimu, slaptu ar viešu balsavimu,  skiria (renka) NŽKA valdy­bą šių įsta­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

 

7.7. Nu­sta­to sto­ja­mo­jo įna­šo ir na­rio mo­kes­čio dy­dį bei mo­kė­ji­mo tvar­ką.

 

7.8. Spren­džia ki­tus Kon­fe­ren­ci­jos kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tus klau­si­mus, pri­ima nu­ta­ri­mus bei re­zo­liu­ci­jas.

 

7.9.  Ei­li­nė NŽKA Kon­fe­ren­ci­ja yra šau­kia­ma NŽKA valdy­bos spren­di­mu ar­ba kas­met per 4 mė­ne­sius nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos. Kas ketveri me­tai kvie­čia­ma NŽKA rinkimi­nė Kon­fe­ren­ci­ja. Šioje Kon­fe­ren­ci­jo­je ren­ka­mas NŽKA pir­mi­nin­kas ir valdyba. Kon­fe­ren­ci­jos tei­sė­tos, jei­gu jo­se da­ly­vau­ja dau­giau kaip 1/2 NŽKA de­le­ga­tų.

 

7.10.Spren­di­me su­šauk­ti Kon­fe­ren­ci­ją NŽKA valdy­ba nu­sta­to šau­kia­mos Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tų skai­čių bei at­sto­vau­ja­mų NŽKA na­rių skaičių.

 

7.11. Ne­su­si­rin­kus kvo­ru­mui, pa­kar­to­ti­nė Kon­fe­ren­ci­ja šau­kia­ma ne anks­čiau kaip po dvi­ejų savai­čių, bet ne vė­liau kaip vie­no mė­ne­sio lai­ko­tar­piu. Pa­kar­to­ti­nė Kon­fe­ren­ci­ja yra tei­sė­ta ne­pri­klau­so­mai nuo da­ly­vau­jan­čių NŽKA kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tų skai­čiaus.

 

7.12. NŽKA ne­ei­li­nė Kon­fe­ren­ci­ja šau­kia­ma, at­si­sta­ty­di­nus NŽKA pir­mi­nin­kui ar­ba ne­ga­lint jam ei­ti pareigų, NŽKA valdy­bos spren­di­mu.

 

7.13. Vi­si nu­ta­ri­mai pri­ima­mi Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čių na­rių bal­sų dau­gu­ma, iš­sky­rus įsta­tų kei­ti­mą, NŽKA per­tvar­ky­mą, re­or­ga­ni­za­vi­mą ar veik­los nu­trau­ki­mą. Šiais klau­si­mais nutarimai pri­ima­mi už juos balsa­vus 2/3 Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čių delegatų.

 

8. NŽKA VALDYBA

 

8.1. At­sto­vau­ja NŽKA veik­lai tarp Kon­fe­ren­ci­jų. NŽKA valdyba posėdžiauja ne rečiau nei šešis kartus į metus.

 

8.2. Pri­ima spren­di­mus dėl NŽKA nau­jų na­rių pri­ėmi­mo bei nu­sta­to tvar­ką ir ter­mi­nus dokumentų pateiki­mui.

 

8.3. Pri­ima spren­di­mus dėl NŽKA gar­bės ar rė­mė­jo var­dų su­tei­ki­mo. NŽKA rė­mė­jo ar gar­bės vardas nesuteikia tei­sės į me­no kū­rė­jo sta­tu­są, taip pat ne­su­tei­kia to­kiam as­me­niui NŽKA nario tei­sių.

 

8.4.  Ko­or­di­nuo­ja NŽKA or­ga­ni­za­ci­nę ir fi­nan­si­nę veik­lą.

 

8.5. Tvir­ti­na me­ti­nę NŽKA są­ma­tą ir nu­sta­to NŽKA pir­mi­nin­ko pa­rei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­dį.

 

8.6. Nu­sta­to NŽKA fi­lia­lų ir ki­tų pa­da­li­nių, gru­pių stei­gi­mo, na­rys­tės, veik­los tvar­ką.

 

8.7. De­ri­na NŽKA fi­lia­lų nuostatus, kūrybinių padalinių įsta­tus, ko­or­di­nuo­ja jų veik­lą.

 

8.8. Siū­lo kan­di­da­tus žurnalistikos ir me­no pre­mi­joms gau­ti.

 

8.9. Vyk­do Kon­fe­ren­ci­jos spren­di­mus.

 

8.10. Tvir­ti­na NŽKA valdy­bos dar­bo reg­la­men­tą.

 

8.11. Pri­ima spren­di­mą dėl ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų stei­gi­mo ar dėl ta­pi­mo ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų da­ly­viu.

 

8.12. Pri­ima spren­di­mus ir vyk­do vi­sas ak­ci­nin­ko ar da­li­nin­ko funk­ci­jas ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų susirinkimuo­se, ku­riuo­se NŽKA yra da­ly­vė.

 

8.13. Pri­ima spren­di­mus dėl NŽKA na­rių ša­li­ni­mo.

 

8.14. NŽKA valdy­ba yra ko­le­gia­lus val­dy­mo or­ga­nas. Valdy­bą su­da­ro NŽKA pirmininkas ir Konferencijoje išrinkti NŽKA nariai. NŽKA valdyba tvirtinama Konferencijoje ketveriems metams.

 

8.15. NŽKA pir­mi­nin­kas tam­pa valdy­bos na­riu ir jos pir­mi­nin­ku. Jis va­do­vau­ja valdybos veik­lai ir šaukia jos po­sė­džius.

 

8.16. NŽKA valdy­bos po­sė­dis teisėtas, jeigu jame dalyvauja dau­giau kaip 1/2 valdy­bos na­rių. Vi­si valdy­bos na­riai tu­ri ly­gias bal­so tei­ses. Valdy­bos spren­di­mai pri­ima­mi pa­pras­ta bal­sų dauguma. Bal­sams pa­si­skirs­čius po ly­giai, spren­di­mą le­mia valdy­bos pir­mi­nin­ko bal­sas. Valdy­bos po­sė­džiai šau­kia­mi NŽKA pir­mi­nin­ko.

 

9. PIRMININKAS

 

9.1.  NŽKA pirmininkas yra ren­ka­mas 4 me­tų ka­den­ci­jai NŽKA rinkiminėje Kon­fe­ren­ci­jo­je.

 

9.2. At­sto­vau­ja NŽKA na­rių in­te­re­sams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vyriausybė­je, ki­to­se val­džios ir valdymo ins­ti­tu­ci­jo­se, Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­se organizacijo­se bei san­ty­kiuo­se su ki­tais fi­zi­niais ir juridiniais asmeni­mis, teis­muo­se bei suda­rant san­do­rius. Pirmininkui negalint atstovauti NŽKA interesų, šias funkcijas įgaliojimo pagrindu paveda kitam asmeniui.

 

9.3. Va­do­vau­ja valdy­bos dar­bui. NŽKA valdy­bos var­du pa­tei­kia NŽKA veik­los meti­nę ata­skai­tą NŽKA Kon­fe­ren­ci­jai.

 

9.4. Pri­ima į dar­bą ir at­lei­džia dar­buo­to­jus, nu­sta­to jų skai­čių ir su­da­ro su jais dar­bo su­tar­tis.

 

9.5. Or­ga­ni­zuo­ja vie­šos in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mą.

 

9.6. Pa­si­ra­šo įga­lio­ji­mus, su­tar­tis ir ki­tus do­ku­men­tus NŽKA var­du.

 

9.7. Organizuoja NŽKA veiklą, paveda darbuotojams tvarkyti NŽKA na­rių ap­skai­tą ir veik­los do­ku­men­tus.

 

9.8. Vi­sus klau­si­mus, su­si­ju­sius su NŽKA ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu, jo ka­pi­ta­li­niu re­mon­tu bei kre­di­tų ga­vi­mu lai­duo­jant NŽKA tur­tu, pir­mi­nin­kas spren­džia tik ga­vęs NŽKA valdy­bos narių pritarimą.

 

9.9. NŽKA pir­mi­nin­kui lai­ki­nai ne­ga­lint vyk­dy­ti pa­rei­gų jį pa­va­duo­ja lai­ki­nas pa­va­duo­to­jas, ku­rį iš sa­vo na­rių kon­kre­čiam at­ve­jui ski­ria NŽKA valdy­ba.

 

10. NŽKA FI­LIA­LAI IR KŪ­RY­BI­NIAI PA­DA­LI­NIAI

 

10.1.  NŽKA turi teisę steigti teritorinius filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialui ar atstovybei vadovauja visuotiniame filialų ar atstovybių susirinkime išrinktas pirmininkas, kurio išrinkimas turi būti tvirtinamas NŽKA konferencijoje.

 

10.2.  NŽKA fi­lia­lų, kūrybinių padalinių stei­gi­mo, su­da­ry­mo bei jų veik­los nu­trau­ki­mo klau­si­mus sprendžia NŽKA valdy­ba, 2/3 balsų dauguma.

 

10.3.  NŽKA fi­lia­lų, atstovybių ir kūrybinių padalinių na­riai ga­li pri­klau­sy­ti tik vie­nam fi­lia­lui ar kūrybiniam padaliniui.

 

11. NŽKA VEIK­LOS KON­TRO­LĖ

 

 

11.1. NŽKA pir­mi­nin­kas per 4 mė­ne­sius nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos tu­ri pa­reng­ti ir pa­teik­ti NŽKA Konferen­ci­jai kiek­vie­nų pra­ėju­sių fi­nan­si­nių me­tų NŽKA veik­los ata­skai­tą. Ši ata­skai­ta yra vie­ša. NŽKA veik­los ata­skai­to­je tu­ri bū­ti vi­sa in­for­ma­ci­ja, nu­ro­dy­ta Aso­cia­ci­jų įsta­ty­me bei nu­sta­ty­ta NŽKA Kon­fe­ren­ci­jos.

 

11.2.  NŽKA valdybai pareikalavus, jos spren­di­mu ne­pri­klau­so­mas au­di­to­rius turi at­likti finan­si­nius-bu­hal­te­ri­nius patikrini­mus bei ar­ti­miau­sia­me valdy­bos po­sė­dy­je pra­neš­ti apie pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus.

 

12.  INFORMACIJOS APIE NŽKA VEIKLĄ PATEIKIMAS

 

12.1.  NŽKA pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas viešas pranešimų skelbimo būdas jie spausdinami mėnraštyje “Žurnalistų žinios”.

 

12.2.  NŽKA organų sprendimai ir pranešimai skelbiami internetiniame tinklapyje: www.lzs.lt

 

12.3.  Už informacijos pateikimą atsako NŽKA pirmininkas.

 

13.  NŽKA RE­OR­GA­NI­ZA­VI­MAS IR LIK­VI­DA­VI­MAS

 

13.1.  NŽKA veik­la nu­trau­kia­ma ar re­or­ga­ni­zuo­ja­ma NŽKA Konferencijos spren­di­mu, kai už to­kį nu­ta­ri­mą bal­suo­ja ne ma­žiau kaip 2/3 NŽKA na­rių, ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Įsta­ty­mais nu­ma­ty­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos spren­di­mu.

 

13.2.  NŽKA likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

 

14.  NŽKA ĮSTA­TŲ KEI­TI­MO IR PIL­DY­MO TVAR­KA

 

14.1. NŽKA Įsta­tų pa­kei­ti­mų ir pa­pil­dy­mų pro­jek­tą ruo­šia NŽKA pir­mi­nin­kas ir jį pa­tei­kia NŽKA valdy­bai.

 

14.2. NŽKA valdy­bai 2/3 balsų dauguma pri­ta­rus, Įsta­tų pro­jek­tas tei­kia­mas svars­ty­ti ar­ti­miau­siai Konferencijai.

 

14.3. NŽKA Įsta­tai kei­čia­mi ir pa­pil­do­mi Kon­fe­ren­ci­jos nu­ta­ri­mu, kai to­kiam pro­jek­tui bal­sa­vi­mu pritaria ne ma­žiau kaip 2/3 Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čių de­le­ga­tų.

 

14.4. Pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai įsi­ga­lio­ja juos įre­gist­ra­vus ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re.

 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.1. Jeigu tam tikri santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamos santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

 

15.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.           

 
NŽKA pirmininkas                                                                                                                    Dainius Radzevičius

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media