2024 m. vasario 21 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Algirdas Kavaliauskas: žurnalistas, rašytojas, poetas, Visagino metraštininkas

2021-10-03
 
Algirdas Kavaliauskas

Algirdas Kavaliauskas

Dalia Sargūnienė,
Visagino viešosios bibliotekos direktorė
Žurnalistas, rašytojas, poetas, Visagino metraštininkas Algirdas Kavaliauskas netrukus pasitiks savo 80-metį. Ta proga norisi sukaktuvininką nuoširdžiai pasveikinti.
Algirdas gimė Juozo Kavaliausko ir Zofijos Tūbelytės-Kavaliauskienės šeimoje 1941 m. spalio 24 dieną, Rokiškyje. Šeimoje jau augo dukrelė Danutė. Po karo tėvai nusipirko vienkiemį netoli Vazajaus ežero, prie pat lapuočių miško, kur kieme ir net seklyčios palangėje augo lazdynai.
Vaikai mokėsi Paškonių pradinėje mokykloje. Ją baigęs Algirdas toliau mokėsi Jūžintų vidurinėje mokykloje, o vėliau persikėlė pas seserį į Vilnių. Mokėsi Vilniaus 40-je septynmetėje mokykloje. 1958-1960 m. mokėsi ir baigė Vilniaus 9-ą darbo jaunimo vidurinę mokyklą. 1960-1962 m. mokėsi Vilniaus technikos mokykloje Nr.1 ir, ją baigęs, įgijo konstruktoriaus-braižytojo specialybę. Gavo paskyrimą į Vilniaus grąžtų gamyklą. 1962 m. buvo pašauktas į sovietų armiją. Tarnavo Užpoliarėje aviacijos kariniuose daliniuose.
1965-1969 m. studijavo Vilniaus universitete Istorijos fakultete istoriją. Įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 1981-1986 m. mokėsi aspirantūroje Vilniaus universitete. 1990-1991 m. žinias gilino doktorantūroje Maskvoje. Humanitarinių mokslų daktaras (1993 m.).
Dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, nuo 1958 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriuje. Po studijų dirbo įvairiose Vilniaus švietimo, kultūros įstaigose; mokytojas, dėstytojas, mokslinis konsultantas. Su žmona Julija užaugino du sūnus, susilaukė vaikaičių.
Po žmonos mirties, 1996 m. išvyko į JAV, dirbo laikraščio „Laisvoji Lietuva" (Čikaga) redaktoriaus padėjėju, pavaduotoju. Nusipirko mašiną. Čikagoje išlaikė egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti. Važinėjo po Valstijas, rinko medžiagą ir spausdino reportažus, straipsnius apie jaunuosius lietuvius imigrantus.
Sugrįžęs į Lietuvą, savo buvusio studento - Visagino miesto mero Vladimiro Ščiurovo kvietimu, atvyko į Visaginą, dalyvavo ir laimėjo konkursą naujai steigiamai Visagino miesto savivaldybės sekretoriaus pareigybei (pavaldi tik merui) užimti. 1997-2000 m. dirbo Visagino miesto savivaldybės sekretoriumi, o 2000-2011 m. Visagino savivaldybės Tarybos sekretoriumi.
Dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose. Iki 2013 m. - Visagino „Atgimimo" gimnazijos istorijos ir politologijos mokytojas-ekspertas.
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Nusipelnęs Lietuvos kaimo rašytojas. 2006 m. už knygas apie Visaginą tapo S. Rapalionio premijos laureatu. Už visuomeniškai aktualią publicistiką 2015 m. Lietuvos Seimo valdybos nutarimu apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai".
Eilėraščius pradėjo rašyti besimokydamas 5 klasėje Jūžintuose, vėliau pabandė jėgas rašydamas prozą. Didelė dalis kūrybos ir archyvai sunaikinti Vilniuje sesers buto Kedrų gatvėje gaisro metu.
Kai kurie jo kūriniai įtraukti į rinktines ir almanachus: „Ant asfalto duona nežydi : eilėraščiai ir proza" (2016), „Mes laisvei gimę: eilėraščiai, proza, publicistika" (2018), „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą... : eilėraščiai, proza, publicistika" (2017), „Jau saulelė... : eilėraščiai, proza" (2014), „Kai mūsų knygnešių keliai... : eilėraščiai, proza" (2013), „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę... : eilėraščiai, proza, publicistika" (2016), „Mūs laisvė krauju apšlakstyta... : eilėraščiai, proza, publicistika" (2015), „Ties spalio taku : 2-asis Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanachas" (2006), „Visagino aušros : Visagino 40-mečiui skirtas visaginiečių kūrybos almanachas" (2015) ir kt. Straipsniai įtraukti į knygas, pavyzdžiui, „Visagino „Atgimimo" gimnazija: iš pedagoginės patirties, pedagogai, gimnazistai, viltys ir darbai / Vanda Beinorienė" (2001), „Rytų Lietuva : visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika" (2002).
Iki Nepriklausomybės paskelbimo išleistos dvi jo publicistikos knygos. Po jaunėlio sūnaus netekties tiriamasis istorijos, sociologijos ir kraštotyros darbas bei kūryba tapo jo gyvenimo būdu. 2007 m. pasirodė prozos knyga „Žemės druskos skonis". Remdamasis archyvų medžiaga, Rytų Lietuvos žmonių prisiminimais rašė monografijas apie Visaginą (Sniečkų) ir jo apylinkes. 2013 m. Išleido atsiminimų ir kūrybos knygą „Vertybės, įprasminančios gyvenimą". 2020 m. dienos šviesą išvido apmąstymų knyga apie Rytų Lietuvos žmones. Daugelis knygose esančios medžiagos buvo skelbta žiniasklaidoje.
Iki 2021 m. parašyta 20 publicistikos ir grožinės literatūros knygų. 2014 m. Visagino viešoji biblioteka išleido knygą apie A. Kavaliauską: „Visagino metraštininkas - humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas: bibliografijos rodyklė (1989-2013)", kuri su papildymais (1989-2014) išleista antrą kartą 2015 m.
Apie du tūkstančiai mokslinių, publicistinių bei kitų straipsnių kultūros, švietimo, tolerancijos, lietuvybės, lietuvių kalbos išsaugojimo klausimais paskelbti periodinėje spaudoje: „Galvė", „Gimtasis kraštas", „Gimtasis Rokiškis", Jaunimo gretos", „Komjaunimo tiesa", „Kultūra", „Kultūros barai", „Laikas ir įvykiai", „Laisvė" (Niujorkas, JAV), „Laisvoji Lietuva" (Čikaga, JAV), „Lietuvos aidas", „Lietuvos rytas", „Lietuvos ūkis", „Literatūra ir menas", „Mokslas ir gyvenimas", „Nauja vaga", „Respublika", „Savivaldybių žinios", „Sugardas", „Šeimininkė", „Šluota", „Tautinė mokykla", „Tiesa", „Utenos apskrities žinios", „Vilnis" (Čikaga, JAV), „Visagino laikraštis", „Voruta" ir kt.
A. KAVALIAUSKO KNYGOS
Atskirai ir kartu : publicistika / Algirdas Kavaliauskas. - Vilnius : [InSpe], 2018. - 142 p. : iliustr.
Atspindžiai : eilėraščiai / Algirdas Kavaliauskas. - Vilnius : [InSpe], 2018. - 186 p. : iliustr.
Besikeičiantis pasaulis : poezija, proza, publicistika, bibliografija / Algirdas Kavaliauskas. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai, Visagino sav.] : [Business Mission], 2016 (Vilnius : Spaudos dep.). - 242 p. : iliustr.
Eiroreģionam "Ezeru zeme'' - 10 / Aļġirdas Kavaļauskas ; [tulkojuši: latviski - Sandra Meškova, Laila Vilmane]. - Krāslava : [Eiroreģionam "Ezeru zeme''], 2007. - 79, [1] p. : iliustr., portr.
Euroregion "Country of lakes" - 10 / Algirdas Kavaliauskas ; [translators: into English - Inga Panavaitė, Ināra Dzalbe]. - Kraslava : [Euroregion "Country of lakes"], 2007. - 79, [1] p. : iliustr., portr.
Еврорегиону "Озерный край" - 10 / Альгирдас Каваляускас ; [переводчики: русский язык - Ева Ирена Шиловене, Марина Соколова]. - Краслава : [Еврорегион "Озерный край"], 2007. - 79, [1] p. : iliustr. portr.
Jaunojo visaginiečio portretas : (sociologinis aspektas) / Algirdas Kavaliauskas. - Visaginas : Visagino miesto savivaldybė, 2000 (Visaginas : Ignalinos atominės elektrinės Operatyviosios poligrafijos cechas). - 158, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr.
Jūsų laukia Visaginas = Visaginas is waiting for you = Вас ждет Висагинас : [informacinis leidinys / Algirdas Kavaliauskas]. - [Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija, 2005] (Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija). - 32, [1] p. : iliustr.
Išlikti savimi: Publicistika. Bibliografija /Algirdas Kavaliauskas/. - Vilnius, 2020. - 222 p;
Lietuvių išeivija gyvenamųjų kraštų nacijų konsolidacijos procese, (1945-1988) / Algirdas Kavaliauskas. - Vilnius : 1989. - 42, [2] p. : lent.
Po išskleistais gervės sparnais : iš Visagino ir apylinkių kultūros istorijos (1970-2008) / Algirdas Kavaliauskas. - Utena : Utenos Indra, 2009 (Utena : Utenos Indra). - 311, [1] p. : iliustr., faks., portr.
Vertybės, įprasminančios gyvenimą : prisiminimai ir kūryba / Algirdas Kavaliauskas. - Panevėžys : [Viskas reklamai], 2013 (Panevėžys : Viskas reklamai). - 215, [1] p. : iliustr., portr.
Visaginas = Висагинас : istorijos fragmentai (1972-2002) / Algirdas Kavaliauskas ; [į rusų kalbą vertė Ina Iljina, reziumė į anglų kalbą vertė Jelizaveta Korikova]. - Vilnius : Jandrija, 2003 (Vilnius : Standartų sp.). - 430, [1] p., LXIV iliustr. p. : iliustr.
Visaginas (1975-1999) = Висагинас (1975-1999) = Visaginas (1975-1999) / Algirdas Kavaliauskas ; [vertėjai: į anglų kalbą vertė Olga Černienė, Jelizaveta Korikova, į rusų kalbą - Olga Černis]. - Vilnius : Jandrija, 1999 (Vilnius : Vilspa). - 367, [1] p., [32] iliustr. lap.
Visagino savivalda (1975-2011) / Algirdas Kavaliauskas. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos sav.) : Visagino poligrafija], 2011 ([Drūkšiniai (Ignalinos sav.)] : Visagino poligrafija). - 384 p. : iliustr.
Žemės druskos skonis : novelės, vaizdeliai, miniatiūros / Algirdas Kavaliauskas. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija], 2007 ([Drūkšiniai (Ignalinos raj.)] : Visagino poligrafija). - 142 p. : iliustr.
KNYGOS APIE A. KAVALIAUSKĄ
Visagino metraštininkas - humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas : bibliografijos rodyklė (1989-2013) / [sudarytoja Dalia Sargūnienė].]. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai, Visagino sav.] : Business Mission, 2014 (Drūkšiniai, Visagino sav. : Business Mission). - 94 p. : iliustr., portr.
Visagino metraštininkas - humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas : bibliografijos rodyklė (1989-2014) / [sudarytoja Dalia Sargūnienė]. - [2-asis papild. leid.]. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai, Visagino sav.] : Business Mission, 2015 (Drūkšiniai, Visagino sav. : Business Mission). - 99 p. : iliustr., portr.
 
Rubrika "Sukaktys, jubiliejai" yra SRTRF projekto dalis.
 
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-01-02 11:08
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media