2022 m. gruodžio 4 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Išėję vėl grįžta į Pašušvį

2022-10-01
 
Vida Povilaitytė – Kazlauskienė

Vida Povilaitytė – Kazlauskienė

Teresė Kezienė,
LŽS narė

 

Didysis gyvenimo stebuklas - gimė žmogus. Gimė ir savo gimtinės žemėje įspaudė pėdutę. Pustė vėjai, plovė lietūs, bet pėdos nepalietė. Tai lyg įrašas į žemę ir gimusio žmogaus širdį. Nėra jėgos, kuri tą žymę ištrintų.
Apie tai mąsčiau ankstų Baltramiejaus dienos rytą. Vilniuje, prie Operos ir baleto teatro, rinkosi baltais marškiniais vyrai. Tai Visų šventųjų bažnyčios giedotojai ir kartu Mokytojų namų choristai. Jie laukė užsakyto autobuso, kuris juos nuveš į Radviliškio rajoną, nedidelį Pašušvio miestelį. Ne į tą Pašušvį, kuris Šušvės upės aukštupyje, prie Šiaulėnų. Ne į tą, kuris prie Krakių ir iš kurio teliko kapinės. Jie važiuos į Šušvės viduryje įsikūrusį, netoli Grinkiškio, kur į Šušvę įteka Žadikė - didžiosios pašušvėnų vaikystės upės. Juos į kelionę pakvietė šioje žemėje gimęs architektas, gražiabalsis dainininkas Edvardas Vytautas Beinortas - Pašušvėnų sambūrio vadas, prezidentas.
Šįkart diena ypatinga. Daug įvykių susiliejo į vienį. Pašušvyje - Šv. Baltramiejaus atlaidai. Miestelio aikštėje atidengiama Romano Kazlausko skulptūra. Todėl važiuoja ir jo žmonos Vidos Povilaitytės sesuo ir artimieji. Visi rinksis į didelės mokyklos salę, kur pristatoma Edvardo Vytauto Beinorto knyga apie sąvąjį gyvenimą, apie mokslus, projektus ir pastatytus pagal jo brėžinius namus.
Mokyklos pastatas didelis, bet tai nebe mokykla. Uždaryta. Pašušvys nebeturi vaikų. Laimė, kad salės neapleistos. Mes ten galėsime susirinkti. Čia vietą surado ir biblioteka, o joje - vietą ekspozicija apie šios mokyklos mokinę, žurnalistę Vidą Povilaitytę - Kazlauskienę ir jos vyrą skulptorių Romaną Kazlauską.
Prieš dvejus metus ji atgulė šalia savo senelių ir tėvų kapo - protėvių žemėje. Lyg nujausdama ateitį, ji viename eilėraštyje rašė:
Mes palikom, išėjom -
Kas į mokslus, kas šiaip,
Gal sugrįšim kada,
O gal bus ir kitaip...
Po kelių mėnesių, neištvėręs ilgesio ir skausmo, šį pasaulį paliko ir jos vyras skulptorius Romanas Kazlauskas. Dabar ir jo paskutinieji namai Pašušvio kapinaitėse greta Povilaičių giminės. Juos visus saugo Vidos tėvams skirtas, Romo išskaltas paminklinis akmuo ir Vidai, dar gyvai esant, dovanota angelo galva su sparnais. Dabar šis angelas šio ir anapusinio šeimos gyvenimo sargas čia, šiose kapinaitėse.
Menininko gyvenimas nesibaigia su jam likimo duotais metais. Jo kūriniai vis primena jo vardą, menininkas toliau gyvena savo darbuose.
Vidos gimtasis kraštas prisijaukino Romą. Štai dabar mes mindžiukuojame miestelio aikštėje, spėliodami, kurią Romo Kazlausko skulptūrą giminės padovanojo Pašušviui. Nukritus skraistei, išniro moteris. Iš akmens. Su iškaltu ant postamento užrašu: ,,Motinėle, saugok Pašušvio kraštą". Vien dėl šios skulptūros, vien dėl šio užrašo reikia važiuoti į Pašušvį. Reikia todėl, kad atsibustų širdis, kad pajustų: reikia dirbti savo kraštui, reikia jį globoti, kaip to nori Motinėlė. Tada bus ir graži , ir laisva Lietuva.
Apie ką kalba kitos Romo Kazlausko skulptūros, pasakoja vestibiulyje atverstas didelis, storas albumas - jo eskizų, skulptūrų nuotraukos. Yra ir kitų nuotraukų. Rodos, jos kalba apie judviejų gyvenimą. Abu jauni. Santuokos dieną. Darbo dieną. Įžengę į dabar labai švelniai imtą vadinti senjorų amžių. Tas visas nuotraukas surinko, sudėliojo Vidos brolis Eduardas Povilaitis. Inžinierius. Visą gyvenimą kūręs vandentvarkos projektus. O paskutinį kartą atsisveikinęs su seserimi, prabilo eilėmis ir nebegali sustoti.
Kam taip greit išėjai, sese?
Taip daug nebaigtų darbų palikai.
Nebebrandinsi plačių minčių gražiai,
Nebetaisysi klaidų, kurias suradai...
Sese, Tu per anksti mus palikai.
Ak, ta sesė Vida. Nemėgo klaidų - nei savų, nei svetimų. Mėgo sprendimą, atsakymo, tiesos ieškojimą. Likimas, sakytum, numetė mergaitę kryžkelėje. Kelių daug. Jie susibėga ir išsiskiria. O kuris tavo, mieloji?
Gabiai mergaitei patarėjų irgi daug. Ji literatė, įdomiai rašo. Poetė. Visos mokyklos pripažinta. Ji taip pat lengvai gliaudo matematikos uždavinius, pirmoji juos išsprendžia. Nebijo pasigalinėti ir su painesniais uždaviniais. Išspręsti, rasti atsakymą kaip tiesą - štai kur esmė! Jeigu randa kitą sprendimo būdą, negu siūlo mokytojas, nebijo tai pasakyti jam, pasiginčyti. Grinkiškyje mokytojavo universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus brolis Vytautas Kubilius. Užsispyrę vaikai jam patinka. Jis net neįsižeidė, kai mergaitė jį, įsismaginusį prie lentos, kreida rašantį lygtis lyg studentams, sulaiko: mokytojau, gal šiai pamokai jau gana teorijos.
Jis nužvelgia klasę, - taip iš tiesų užtenka, nes vaikai sėdi sutrikę, pavargę, nesuprasdami. Tai buvo jo pirmoji pamoka mokykloje po Universiteto baigimo.
Matematikos mokytojai vienu balsu tvirtina: gabiausia mokinė - Vida Povilaitytė. Pataria jai studijuoti tiksliuosius mokslus.
Su Vida viename suole visus 12 metų vidurinėje mokykloje sėdėjo Dalė, sesutė. Tėvai norėdami sustabdyti ašarų upę, mažylę išleido tik palydėti sesę. Dalė kaip įžengė į klasę, taip ir nebeišėjo. Nors buvo tik penkerių metukų, mokėsi ir neatsiliko nuo sesės.
Mokytojai rekomendavo Vidai studijuoti matematiką, o ją pasirinko Dalė. Baigusi universitetą kopė vis auksčiau, kur sunkiau. Ir vieną dieną atsidūrė to laikmečio matematikų šventovėje - Mokslų Akademijos Matematikos ir informatikos institute, dirbo greta geriausių Lietuvos mokslininkų.
O Vida - visų nuostabai - savo specialybe pasirenka žurnalistiką. Pabandys suderinti tuo metu nesuderinamus dalykus, savo rašiniais spręsti realaus gyvenimo problemas, taisyti negeroves, pasmerkti kvailybę. Uždavinių rebusus ji lengvai sprendė, kodėl čia turėtų nepavykti? Vida jautėsi drąsiai. Šeima lyg ir neturėjo didelių dėmių, kurios nepatiktų valdžiai. Tėvai 1944 m. atsikėlė iš Kauno. Antanas Povilaitis - šaltkalvis, darbininkas. Šeima galbūt būtų ir pasilikusi mieste, bet karas sujaukė jų gyvenimą. Povilaitis nutarė, pasiėmęs šeimą, bėgti. Kur? Aišku, į tėviškę į Pašušvį. Ir pasiliko. Ėmė dirbti žemę.
Bėgo nuo vilko, sutiko mešką. Čia atėjo jau kita - sovietų valdžia. Prasideda kolūkių steigimas. Žmonės varomi į susirinkimus, agituojami, lektoriai piešia šviesią ateitį ir prievarta reikalauja stoti į kolūkį.
Motina išeinančiam į susirinkimą vyrui dar spėja šūktelti: tik nepasirašyk! Vyras grįžta ir parsineša pluoštą popierių.
- Dar blogiau, brangioji. Mane išrinko pirmininku.
Šis pirmininkas lyg ir tobulos biografijos kadras. Net rusiškai laisvai kalba. Pirmojo pasaulinio karo metus praleido Odesoje. Tik rajono valdžia nesitikėjo, kad darbo klasės atstovas bus toks nepaklusnus.
Pirmas atvežtas įsakymas - atimti iš valstiečių darbo padargus ir suvežti į krūvą. Suvaryti gyvulius į fermas (kurių nėra).
Prieš pat žiemą? Pirmininkas neklauso. Jį kviečia į rajkomą, svarsto, o jis savo:
- Jūs siūlot sunaikinti, o aš noriu išsaugoti.
Globėjai iš aukščiau siūlo kolūkiui gražius vardus - apie pergalę. šviesią ateitį. O pašušviečiai vėl savo giesmę traukia:
- Prie Šušvės užaugom, tai ir kolūkį taip vadinsim.
Laimi.
Pirmininkas grįžęs namo kartais prasitardavo: jaučiu, taip ilgai neištversime.
Šešerius metus šitaip dirbo, laikydamasis pareigos ir draskomas abejonių, baimės.
Duktė Vida ne arklą, plunksną pasirinko. Ji bandys tobulinti pasaulį savo rašiniais.
Kokios jėgos, kokios valios reikia, kad įveiktum sistemos pastatytus barjerus? Žodis, rodos, pats stipriausias ginklas. Išminčiai tiesos ieškojo disputuose. Jų teiginius žmonija kartoja tūkstančius metų. Kodėl mes negalėtume tiesos ieškoti be prievartos? - dienoraštyje užrašė Vida. Bet pasirodė, kad gyvenimas ne toks paprastas. Tėvą palaužė - liga. Turtų jis nesusikrovė, o skolų liko. Ši nelaimė su visom pasekmėm ištiko pirmaisiais Vidos studijų metais. Kaip ji rašo prisiminimuose, už paskutiniuosius rublius nusipirko bilietą ir nuvažiavo aplankyti motinos. Reikia grįžti į Vilnių, o motina neturi nė cento. Eina pas kaimynus, pažįstamus, prašo paskolinti. Žadėta lygybė tarp žmonių jau buvo įgyvendinta: pusė miestelio gyventojų neturėjo nė tų 3 rublių, gyveno be cento.
Taigi Vidai teko ieškoti darbo. Su entuziazmu įsijungė į Universiteto laikraščio leidybą. Dirbo neskaičiuodama valandų. Jos akimis visai nereikalingas konfliktas su cenzūra pakeitė viską. Triukšmas - didelis. Ją atleido iš darbo. Grėsė pašalinimas ir iš Universiteto.
Nepašalino. Vida baigė Universitetą. Įsidarbino ,,Valstiečių laikraštyje". Dėstė stenografiją Universitete ir Ministrų Tarybos organizuojamuose kursuose. Paskui vėl laikraščiuose. Žurnalistinį darbą tęsė „Komjaunimo tiesoje", ,,Tiesoje", „Dienovidyje". Universitete dėstė apybraižos kursą. Bendradarbiavo „Moksle ir gyvenime", „Literatūroje ir mene", „Švyturyje", „Personalo vadyboje" . Daugiausia rašė mokslo ir kultūros temomis. Įtikti laikraščių reikalavimams sunkiai sekėsi. ,,Nemokėjau prisitaikyti", - vėliau rašė biografijoje. O gal nenorėjo parduoti savo moralinių įsitikinimų, savo tiesos suvokimo?
Atsitiko taip, kad tuo metu susitiko du labai gabūs žmonės, besigalinėją su gyvenimu. Vida blaškėsi savo profesijos labirintuose, Romas jautėsi lyg būtų atstumtojo vaidmenyje. Gimė Kaišiadoryse. Septynerių metų būdamas liko visišku našlaičiu. 1942 m. mirė tėvas, o po dvejų metų ir motina. Romas nebežinojo, kur jo tikrieji namai. Ar yra tokie? Priglobė motinos brolio šeima. Bet ėmė skraidyti gandras, vis ant stogo nutūpdavo. Ir ėmė gimti vaikai - vienas, antras trečias, ketvirtas. Šiuose namuose darėsi ankšta. Septynmetė mokykla toli, už 7 kilometrų. Kur eiti ją baigus? Nuvažiuoja į Kauną, į Stepo Žuko dailės technikumą. Gal paauglys išsigando miesto, o gal priėmimo komisijos? Užuot ruošęsis egzaminui, susimąstęs sėdėjo ir piešė. Piešinį paliko ten, kur piešė. Pakilo ir išvažiavo namo.
Atradę piešinį, mokytojai stebėjosi, kur dingo tas piešėjas, tas keistas vaikis? Visi sutarė: talentingas. Ima jo ieškoti. Suradę kviečia mokytis. Kai Romas baigia Stepo Žuko dailės technikumą, dėstytojai rekomenduoja stoti į Dailės institutą. Čia pamatę jo darbus irgi neabejoja: talentingo jaunuolio darbai. Nenusivylė ir jį mokydami. Sutikę Vidą Romui dėstę Antanas Tauras, Juozas Mikėnas kartojo:
- Vida, tau atidavėme talentingą skulptorių. Saugok jį.
Romo bendrakursis Vytautas Mačiuika buvo vyresnis ir kitokią mokyklą baigęs - sunkaus, baisaus gyvenimo mokyklą. Dar paauglys per kalėjimus nukeliavo į Sibiro lagerius. Pasirodo, jis Sovietų Sąjungos priešas. Šis priešas atsidūrė tarp kitų ,,priešų" - nuteistų Rusijos inteligentų - dėstytojų iš aukštųjų mokyklų, profesorių. Jie ėmė globoti vaikiną, vertė Vytautą mokytis, dalinosi išsilavinusiam žmogui būtinomis žiniomis. Išėjęs tokią gyvenimo mokyklą, grįžęs į Lietuvą, Vytautas instituto studentams tapo autoritetu, o pats jautė pareigą globoti jaunesnius. Pirmiausia jo akiratyje atsidūrė kurso draugai, ypač Romas. Ir piršliaudamas, ir per vestuves Vidai dėstė savo nuomonę:
- Būk jam viskuo. Tau gal sunku suprasti vaiką, kuris nuo mažumės ilgisi savų namų, tėvų apkabinimo, žmogaus, į kurio petį galėtų atsiremti, kai apima kūrybinės abejonės. Būk jam viskuo. Viskuo. Supranti?
Tada ėjo 1964 metai. Romas ir toliau piešė eskizus, minkė molį, stukseno kaltu, kalė akmenį. Iš dirbtuvių, iš kūrybinių stovyklų jo skulptūros keliavo į Klaipėdą, Palangą, Vilnių, Šiaulius, Mažeikius, Visaginą, Panevėžį, Švenčionėlius, Birštoną, Šeduvą, Anykščius... Tarp jų paminklai kunigams, įžymiems tėvynainiams, žuvusiems partizanams atminti. 2OO8 m. Romanas Kazlauskas buvo apdovanotas ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai".
Vida vyrą lydėjo ir dirbo savo kaip žurnalistės darbą.
Daugiau kaip 50 metų jiedu ėjo kartu. Vidos draugės sakydavo, kad ji pildo visus Romo dėstytojų ir bendrakursių patarimus ir prisakymus. Bet savo darbo apleisti irgi negalėjo. Keisdama, plėsdama savo straipsnių tematiką, priartėjo prie mokslo, mokslininkų darbų. Ir atsitiko taip, kad jos gyvenime pasikartojo Romo gyvenimo epizodas. Kai jis palikęs piešinį pabėgo, gelbėdami jo talentą, dėstytojai ėmė jo ieškoti. Mokslininkai Vidos neieškojo, o tiesiog pakvietė į Filosofijos, sociologijos ir teisės institutą dirbti kartu. Būna gi taip, kad žmogus ilgai ieško savo kelio ir neranda. Vida surado. Įsijungė į ekspedicijas, mokėjo prakalbinti žmones. Kai ekspedicija pasuko į Grinkiškio kraštą, šįkart Vidai buvo svarbiausia ne tai, kad ji čia mokyklą lankė, kur kas svarbiau buvo surinkti tikslius faktus apie atskleistą paslaptį, dabar jau tapusią vieša. Juk šis įvykis - jos žemėje, kolūkyje, kuriame tais laikais pirmininkavo jos tėvas. Tai buvo tarsi ir jos gyvenimo dalelė. Čia įvyko Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Balandiškyje, pas Sajus, buvo rengiama, o Minaičiuose, pas Miknius, 1949 m. vasario 16 d. buvo pasirašyta Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Knygos verti faktai. Ar spės parašyti knygą?
Apklausos, surinktos medžiagos apibendrinimas ir analizė dabar buvo jos darbo ir gyvenimo prasmė, kurios taip siekė. Tai buvo lyg kompensacija už tuos praradimus, patirtus žurnalistinio darbo pradžioje, kai negalėjo prisitaikyti prie propagandos, susikertančios su tikruoju gyvenimu. Nors pati gerai žinojo kodėl, kalbėdama su draugėmis klausdavo: kodėl negalima būti savimi? Kas sugalvojo taisykles?
Skaitau paskutinius parašytus Vidos Povilaitytės - Kazlauskienės straipsnius, sudėtus į knygą ,,Prie Šušvės ir Žadikės". Tai knyga apie Pašušvį, visą parapiją, čia gimusius ir gyvenančius. Tarp jų ir Povilaičių šeimos istorija. Iš Kauno karo atblokštų vaikų čia gimusi meilė šitam kraštui.
Architektas E. V. Beinortas sako: pašušvėnai turi savitumą, kurį geriausiai mato čia gimę. Šis plotelis turi geografinį atskirtumą, nubrėžtą upių, todėl ir gamtos aplinka, gyvenimo būdas, žemdirbystė, amatai turi savų potėpių, savų ypatumų. Visa tai, ką jo tėviškėnai jaučia, ką mato, jis pabandė sudėti į keraminį lipdinį - ženklą. Šio ženklo nuotrauka puošia knygos viršelį. ,,Ne herbą kūriau", - juokauja Beinortas, bet pašušvėnai, visai rimtai nusiteikę, jį taip vadina.
Vida Povilaitytė - Kazlauskienė - knygos ,,Prie Šušvės ir Žadikės" sudarytoja prisiėmė sunkiausią darbo dalį - surinkti knygai medžiagą. Reikėjo ir prašyti rašyti, kartais užrašyti prisiminimus ir pačiai papasakoti, ką matė, girdėjo, ką patyrė. O norėjo Vida labai daug - žodžiu, sakiniu, nuotraukomis parodyti visas šios žemės gabalėlio spalvas.
,,Pradėję nuo Pašušvio miestelio, ėjome per kaimus taip, kaip Saulė eina", - rašė Vida Povilaitytė - Kazlauskienė. Taigi ėjo iš šiaurės rytų į pietus, tada vakarų link - ratu. Kol apėjo. Kol visus pakalbino.
Ar gali kas labiau sujungti ir išgarsinti bendruomenę, kaip kova už laisvę? Apie tą bendrystę pašušvėnai seka legendas. Su viena legenda siejama Pašušvio miestelio kūrimosi pradžia. Gal todėl ja ir pradedama knyga.
Pasakodama šią istoriją Vida Povilaitytė - Kazlauskienė labai detaliai aprašo Pašušvio gamtovaizdį, panoramą nuo Klerijono kalno, tą vietovę, kur į Šušvę įteka Grindupys ir kur vyko ta didžioji drama.
Esą, tada kraštą valdęs kunigaikštis Kudra. Matyt, jautė, kad kryžiuočių antpuoliai nesiliaus, todėl sumanė, kaip užpuolusius priešus galėtų pražudyti. Kudros įsakymu kariai kasė Šušvės pakrantę ties Grindupiu. Ilgus metus kasė. Ant įleistų į upę ąžuolų pylė žemę.
Ir atėjo ta baisioji diena - vėl užpuolė kryžiuočiai. Jų daug. Daug daugiau negu Kudra turi karių. Matydami gresiantį pralaimėjimą, lietuviai išjudino krantinės žemę laikančius ąžuolus, o Kudros kariai, atsitraukdami, bėgdami ėmė vilioti priešus į paslėptus spąstus. Griuvo ąžuolai, smego supiltoji žemė ir smegdama nusinešė kryžiuočius. Žuvo ten ir pats kunigaikštis Kudra.
Žmonės vėl gyveno ramiai. Kūrėsi Pašušvio miestelis.
Emocinė įtampa. Kelio į laisvę paieškos. Tikslumas, tiesa, kurių siekia mokslininkai. Sujungti rašinyje šiuos elementus - emociją, vaizdingumą ir mokslinį požiūrį - V. Povilaitytės - Kazlauskienės rašinių savybė. Dar reikėtų pridėti griežtas autorės dorovines normas. ,,Vis galvojama, kaip susitvarkyti, kaip atkurti žmogaus savigarbą, kaip rasti save savyje‘‘, - rašė Vida. Manau ji rado.
Istoriko plunksnai reikėtų prilyginti į knygą įdėtą jos straipsnį ,,Šventovė, skaičiuojanti šimtmečius". Tai apie Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčią, pastatytą 16 a. viduryje ir ko tik nepatyrusią. Medinė. Degusi. Perstatyta. Padidinta. Medinį rūbą pakeitusi į mūrą. Mačiusi katalikų ir reformatų (kalvinų) susirėmimą dėl įtakos, dėl nuosavybės. Archyvai. Varpų istorija. Vienas, Baltramiejaus Miežinio padovanotas, kai suskamba, reikia gerai įsiklausyti, ką jis skelbia. Gražiai, labai gražiai kalba: ,,Gyvuosius šaukiu, šventes papuošiu, žaibus sutramdau, mirusiuosius apraudu". Taip ant jo lotyniškai ir užrašyta. Gal todėl pašušvėnai ir nori, kad varpas garsiau skambėtų ir dar labiau garsintų jų miestelį ir bažnyčią.
Iš knygos informaciją galima semti ir neišsemti. Labai brangintinos knygos sumanytojų pastangos medžiagą tvarkyti moksliniu požiūriu, papildant schemomis. Eduardas Povilaitis pagal savo ir kitų prisiminimus schemoje atgaivino 1944-1954 m. Pašušvio miestelio planą su visais pastatais, su ten gyvenusių žmonių, savininkų pavardėmis. Toliau seka kiekvieno kaimo schema. Jų bene 12. Dvi upės, valdžiusios pašušvėnų gyvenimą, - Žadikė ir Šušvė su savo intakais - irgi pagerbtos dailia schema.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, laiške dėkodamas Vidai Povilaitytei - Kazlauskienei rašė: ,,Jūsų į knygą sudėti prisiminimai, kūryba, meilė ir pagarba Pašušvio žmonėms, gamtos įdomybės, herbinis ženklas, dainos prisiminimais guodžia ir džiugina vyresniųjų širdis, o jauniems primena šaknis ir skatina didžiuotis savo tautos, tėviškės, giminės istorija".
Radviliškio rajono savivaldybė ir jos Viešoji biblioteka skelbė konkursą Jono Marcinkevičiaus literatūrinei premijai laimėti. Premija paskirta knygos ,,Prie Šušvės ir Žadikės" sudarytojai Vidai Povilaitytei - Kazlauskienei (po mirties).
Laikas trynė neištrynė pėdos, įmintos gimtinėje. Pasodintas bendruomenės atminties medis nenudžiuvo, išleido gražų ūglį - knygą, nes buvo pamaitintas meile ir atsiminimais.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-10-01 13:52
 
 

Komentarai (32)

Jūsų el. paštas

Loana Alin

2022-11-30 08:07

Jau praėjo daugiau nei mėnuo, ir atrodo, kad viskas grįžo į savo vėžes. Jis pradėjo geriau su manimi elgtis, ir tai buvo mūsų abiejų gydymo procesas. Beveik 2 metus trukęs košmaras pagaliau baigėsi. Atrodo, kad mes įsimylėjome iš naujo! Mes abu atidėjome praeitį ir bandome judėti į priekį – ir pirmą kartą per ilgą laiką ateitis atrodo daug šviesesnė. Negaliu žodžiais apsakyti, koks dėkingas esu daktarui Ilekhojie! Atrodo, kad pagaliau iš naujo atradome tuos vienas kito dalykus, dėl kurių pirmiausia įsimylėjome. Visas nerimas ir stresas tiesiog išnyko. Ačiū, daktare Ilekhojie, kad išgelbėjote mano iširusią santuoką. Mes su vyru vėl gyvename laimingai. Viskas dėka Ilekhojie. Susisiekite su juo, kad atkurtumėte santuoką El. paštas: gethelp05@gmail.com Skambinkite arba Whatsapp 2348147400259

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Edas Balžekas

2022-11-26 18:40

Praradau mūsų santuoką ir gražius namus, kuriuos sugriovė nelaimingas atsitikimas, kai mačiau, kad mano žmona pasitraukia už melo, kuriuo ji buvo maitinama, ir nesaugumo, kuris niekada nebuvo tiesa. Nuo pat pradžių prisiekiau, kad niekada nebūsiu apgavikas ir laikiausi savo pozicijos, kad pastatyčiau laimingus namus, bet, deja, ji niekada manimi nepasitikėjo pakankamai. Susisiekiau su daktaru Isikolo, kuriuo abejojau, kai susisiekėme anksčiau. Turėjau išlaikyti viltį ir laikytis procedūrų taip, kaip jis man viską paaiškino. Jis patikino, kad ji grįžo po dviejų ar trijų dienų, o aš vis dar nerandu žodžių išreikšti, koks laimingas ir dėkingas esu žinodamas, kad mano sūnus ir jo mama grįžo pas mus. Aš visiems sakau apie daktarą Isikolo ir jo malonią širdį, padedančią žmonėms. Jis jūsų nenuvils, jei jį išbandysite. Susisiekite su juo el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba rašykite jam per WhatsApp: 2348133261196.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Milena Valanciunas

2022-11-25 18:49

Turėjau problemų su vyru, jis persikėlė į kitą miestą ir nutraukė su manimi bendrauti. Aš randu visas įmanomas priemones susisiekti su juo, kad galėtume išspręsti nesutarimus, bet nesėkmingai. Jo mama ir broliai ir seserys net nežinojo, kur jis yra. Buvau prislėgta ir emociškai sutrikusi, todėl turėjau ieškoti pagalbos, kad sugrąžinčiau jį pas mane, kol mano vietą jo gyvenime neužims kita moteris. Taigi turėjau susisiekti su DR ISIKOLO, kuriam viską paaiškinau ir jis norėjo man padėti, o jis tai padarė. Jis užmezgė meilės susitaikymo ryšį dėl manęs ir mano vyro ir man nežinojo, kad rezultatas pasireikš po dviejų dienų, kaip jis pažadėjo. Mano vyras grįžo ir atėjo manęs, ir aš nustebau, kad dabar galiu pasakyti, kad meilė ir laimė atkurta, kartu esame laimingesni ir viskas, ką dabar matau, yra amžinai su juo, ir aš esu labai dėkingas DR ISIKOLO gerumas man ir kitiems žmonėms. Jo el. pašto kontaktas: isikolosolutionhome@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Saida Vilma

2022-11-24 17:53

Mano mielas vyras paliko mane dėl kitos moters ir aš likau nežinioje. Tai įvyko taip greitai ir per kelias dienas mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Jis tiesiog išmetė mane po 3 metų be žodžių. Susisiekiau su daktaru Ilekhojie jo el. paštu ir jis pažadėjo atlikti susitaikymo ritualą, kad padėtų mums vėl susiburti. Praėjus mažiau nei 48 valandoms po ritualo, mano vyras vėl pradėjo mane išbandyti ir pasijuto siaubingai dėl to, ką ką tik išgyveno. Jis pasakė, kad aš buvau svarbiausias žmogus jo gyvenime ir dabar tai žino. Mūsų santuoka dabar tvirta ir stabili. Ačiū, daktare, už susitaikymo ritualą, kurį atlikote dėl manęs. Tu esi Dievas, siųstas atkurti iširusią santuoką. Nuoširdžiai rekomenduoju daktarą Ilekhojie visiems, turintiems iširusios santuokos ar santykių problemų. Jo el. paštas: gethelp05@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Galeti Tomas

2022-11-22 14:26

Aš amžinai būsiu dėkingas daktarui Ilekhojie už tai, kad jis sutvarkė mano iširusią santuoką, kai vyras paliko mane dėl savo meilužės. Niekada netikėjau burtais, kol draugas manęs su juo nesupažindino. Iš pradžių į jį žiūrėjau skeptiškai, nes daug girdėjau apie netikrus žmones, kurie apsimetinėja, bet abejones palikau už nugaros, nes labai norėjau susigrąžinti savo vyrą. Jis man gerai paaiškino ir pažadėjo, kad po jo susitaikymo ritualo mano vyras pats grįš namo. Prireikė vos trijų dienų, kol grįžo mano vyras. Po daugybės muštynių ir grasinimų skyrybomis vėl laimingai gyvenu su savo vyru. Ačiū, daktare Ilekhojie. Jo tiesioginis telefonas arba Whatsapp: 2348147400259 arba el. paštas:{gethelp05@gmail.com}

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Laima Butkevičius

2022-11-19 19:44

DR ISIKOLO YRA GYVYBĖS GELBĖJAS IR GALIU JUS UŽTIKRINTI, IR JO MEILĖS PROBLEMŲ SPRENDIMAS YRA GERIAUSIAS.
Mano vardas Laima Butkevičius ir esu čia, kad prisijungčiau prie daugybės žmonių, kad padėkočiau daktarui Isikolo už pagalbą ir malonius gestus man. Patyriau siaubingą patirtį, kai su savo vyru išgyvenau širdies skausmą. Jis paliko mane, o aš buvau sugniuždyta ir neradau jokios pagalbos, kad jį susigrąžinčiau. Kažkuriuo metu buvau prislėgtas, kol nepatekau į puslapius, kuriuose žmonės liudijo apie tai, kaip daktaras Isikolo jiems padėjo. Susisiekiau su juo ir jis niekada nedvejodamas man padėjo. Aš ne tik susigrąžinau savo vyrą po 48 valandų, bet ir meilė bei laimė buvo atkurta geriau nei bet kada. Daktaras Isikolo yra nuostabi asmenybė ir negaliu jam pakankamai padėkoti už nesavanaudišką tarnystę žmonijai. susisiekite su juo dabar el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba per WhatsApp arba Viber: 2348133261196.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Roze Leonidas

2022-11-18 19:52

Mano 8 metus trukusi santuoka netrukus subyrėjo, kai perskaičiau apie daktarą Ajayi galingą burtininką, kuris mane užkalbino, ir tai privertė mano vyrą atsiklaupti ir skelbti, kaip jis mane brangina ir niekada nepaliks santuokos. Dr Ajayi mano namai dabar alsuoja meile. Jei jums sunku santuokoje, daktaras Ajayi yra paskutinė jūsų pagalbos stotelė. Susisiekite su juo Whatsapp: 2347084887094

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Gabija Virmidas

2022-11-18 18:59

Esu čia tam, kad padėkočiau DR ISIKOLO už pagalbą išgelbėti mano santykius. Mano vaikinas mane paliko, nes aš buvau greitas susižavėjęs ir kelis kartus su juo kovojau dėl nesaugumo, kai matydavau, kaip jis vis artėja prie bet kurios kitos moters. Neradau geresnio būdo, kaip priversti jį sugrįžti pas mane, o DR ISIKOLO man padėjo. Kai susisiekiau su juo, jis papasakojo viską, ką reikia žinoti apie tai, kaip bus atkurta meilė ir ryšys tarp manęs ir mano vyro. Aš įvykdžiau ir jis atliko darbą nedvejodamas ir tik po 48 valandų man paskambino mano vaikinas. Esu laiminga ir pilna gyvybės dėl DR ISIKOLO gerumo. Raginu visus, turinčius problemų, susisiekti su juo dabar ir jis tikrai jums padės. El. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com arba jei pageidaujate WhatsApp/Viber teksto: 2348133261196

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Celine Lupes

2022-11-17 22:58

Sveiki, aš esu Celine Lupes. Po ilgų santykių su vyru jis su manimi išsiskyrė. Dariau viską, ką galėjau, kad jį sugrąžinčiau, bet viskas buvo veltui, labai norėjau jį susigrąžinti dėl meilės jam, maldavau jo viskuo, daviau pažadus, bet jis atsisakė. Paaiškinau savo problemą savo draugei, o ji man pasiūlė kreiptis į burtininkus, kurie padėtų man užkeikti, kad jį sugrąžinčiau. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip pabandyti. Nusiunčiau žinutę burtininkui, ir jis patikino, kad nėra jokių problemų ir kad viskas bus gerai prieš tris dienas.
Jis užkalbėjo ir stebėtinai antrą dieną man paskambino mano vyras. Buvau labai nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir tik jis pasakė, kad labai gailisi dėl visko, kas atsitiko. Jis norėjo, kad grįžčiau pas jį. Jis taip pat sakė, kad mane labai myli. Buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, taip mes vėl pradėjome laimingai gyventi. galite susisiekti su juo el. paštu arba Whatsapp: 2347055691377 arba el. paštu: drayospell@gmail.com. jei jums reikia jo pagalbos bet kokiu jūsų gyvenimo būdu bet kuriuo kitu atveju.
1) Meilės burtai
2) Prarasti meilės burtai
3) Skyrybų burtai
4) Santuokos burtai
5) Įrišimo burtai.
6) Išsiskyrimo burtai
7) Išvaryti buvusį meilužį
8.) Norite būti paaukštintas savo biure/ Loterijos burtai
9) nori patenkinti savo meilužį

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Laura Gavriloaia

2022-11-17 18:39

Aš praradau savo vyrą dėl moters užsienyje, kai jis išvyko dirbti į tą patį regioną, kuriame ji gyvena. Niekada nežinojau visko, kas nutiko, kol mano draugas man neatsiuntė abiejų kartu nuotraukų ir po to supratau, kad tai buvo priežastis, kodėl mano vyras atšalo ir paliko mane. Mano vyras buvo užhipnotizuotas ir valdomas, ir aš viską žinojau, kai susisiekiau su gydytoju Isikolo, kai ieškojau pagalbos ir neradau. Jis patikino mane sugrįžęs ir atgavęs mūsų meilę bei laimę, ką jis padarė, o rezultatas pradėjo reikštis po 48 valandų. Dabar aš grįžau savo vyrą ir negaliu pakankamai padėkoti daktarui Isikolo už jo sąžiningumą ir palaikymą. Tiesiog atsiųskite jam žinutę per WhatsApp arba Viber: 2348133261196 arba el. laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com, jei jums reikia pagalbos.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media