2020 m. rugsejo 18 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos konferencija įvyks rugsėjo 13 dieną

2019-08-28
 
NACIONALINĖS ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

2019 m. rugsėjo 13 d.
Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius


Konferencijos pradžia 13.00 val.

1. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės sveikinimo žodis.

2. Lietuvos kultūros tarybos atstovo sveikinimo žodis.

3. Konferencijos pirmininkaujančiojo rinkimai.

4. Dėl NŽKA įstatų.
Pranešėjas - NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius.

5. Dėl NŽKA nario mokesčio.
Pranešėjas - NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius.

6. Kiti klausimai.

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas          Dainius Radzevičius

 

NACIONALINĖ ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATŲ PROJEKTAS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 NACIONALINĖ ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJA (toliau - NŽKA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos Respublikos profesionalius žurnalistus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais. NŽKA yra meno kūrėjų organizacija ir turi visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.

1.2 NŽKA ir jos nariai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir kitais įstatymais, Visuomenės informavimo etikos kodeksu, taip pat Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija "Dėl žurnalistikos etikos" ir šiais Įstatais.
1.3 NŽKA turi savo antspaudą, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.
1.4 NŽKA už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už NŽKA prievoles. NŽKA turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas NŽKA nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
1.5 NŽKA teisinė forma - asociacija.
1.6 NŽKA pavadinimas yra NACIONALINĖ ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJA.
1.7 NŽKA veikla yra neterminuota, finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

2.1. NŽKA:

1) skatina kūrybinę veiklą, palaiko kūrybinius, profesinius ir abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2) gina ir stiprina NŽKA narių teises ir laisves, tinkamai atstovauja NŽKA narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje;
3) rengia įvairius renginius, skelbia konkursus, siūlo kandidatus valstybinėms bei kitoms meno premijoms gauti, vykdo įvairias kūrybines programas;
4) teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų;
5) skatina ir gina laisvą kūrybą, profesionalios žurnalistikos meną, propaguoja NŽKA narių kūrybą;
6) gina profesinę etiką ir žurnalistų solidarumą;
7) rūpinasi žurnalistikos istorija ir moksliniais tyrinėjimais žurnalistikos srityje;
8) teikia informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą NŽKA nariams;
9) kelia žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje.

2.2. NŽKA veiklos sritys ir rūšys: 

1) konkursų, renginių, skirtų profesionaliajai žurnalistikai skatinti, organizavimas;
2) kūrybinės veiklos skatinimas ir propagavimas;
3) mokslinių tyrimų žurnalistikos srityje skatinimas;
4) mokymų, konferencijų, kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimas;
5) mokslinės, akademinės, kultūrinės žurnalistų bendruomeninės veiklos skatinimas;
6) žurnalistų kūrybinio darbo rėmimas; 
7) visuomeninių organizacijų veikla;
8) kita Lietuvos Respublikos teisės aktais neuždrausta veikla.

3. NŽKA TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti, NŽKA gali:
1) teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose;
2) valdyti, naudoti bei disponuoti NŽKA priklausančiu turtu ir lėšomis;
3) sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
4) naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
5) teikti teisinę, moralinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą NŽKA nariams;
6) gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą;
7) samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
8) teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
9) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, įstaigas, fondus, steigti visuomenės informavimo priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius;
10) jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų;
11) NŽKA veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
12) NŽKA gautas pelnas gali būti naudojamas tik NŽKA Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti;
13) NŽKA pelnas negali būti skiriamas NŽKA nariams bei NŽKA organų nariams.
3.2. NŽKA taip pat gali turėti ir kitokias šiuose įstatymuose nenumatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. NŽKA TURTAS IR LĖŠOS

4.1. NŽKA nuosavybės teise priklauso turtas, teisėtai įgytas jos funkcionavimui užtikrinti, NŽKA steigėjų, narių perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas teisėtai įgytas turtas. NŽKA gali būti perduotas turtas neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais.
4.2. NŽKA gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose finansų įstaigose.
4.3. NŽKA lėšas sudaro:
1) Lietuvos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, labdara, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės;
2) Narių stojamieji įnašai ir metiniai mokesčiai, kurių dydį nustato ir tvirtina NŽKA Konferencija savo nutarimu;
3) Rėmėjų įnašai, aukos ir palikimai;
4) Parama, gauta kūrinių sukūrimui bei sklaidai;
5) Valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos;
6) Pajamos už nuomojamą turtą;
7) Kitos teisėtai įgytos lėšos.

5. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ NŽKA TVARKA

5.1 NŽKA nariais gali būti profesionalūs žurnalistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatytus reikalavimus.

5.2. Stojantys į NŽKA pateikia prašymą, NŽKA anketą ir dokumentą, liudijantį, jog asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas meno kūrėju. Asmuo, esantis LŽS nariu, neturintis meno kūrėjo statuso, tačiau atitinkantis meno kūrėjams keliamus reikalavimus, pateikia dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme. Pareiškimas turi būti apsvarstytas artimiausiame valdybos posėdyje. Asmenį į NŽKA priima Valdyba..

5.3. NŽKA narys turi teisę:

1) rinkti NŽKA valdymo organų narius ir būti išrinktu NŽKA valdymo organų nariu;
2) dalyvauti NŽKA narių susirinkimuose, gauti informaciją apie NŽKA Valdybos ir Pirmininko veiklą,
3) asmeniškai dalyvauti kai svarstoma jo veikla ar elgesys;
4) kreiptis į NŽKA organus su pareiškimais, klausimais bei pasiūlymais;
5) gauti NŽKA teikiamą informacinę, metodinę, konsultacinę pagalbą ginant Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme numatytas jo teises;
6) išstoti iš NŽKA.

5.4. NŽKA narys privalo:

1) laikytis NŽKA Įstatų, Visuomenės informavimo etikos kodekso, dalyvauti organizacijos veikloje; 
2) savo kūryba ir visuomenine veikla stiprinti profesinį solidarumą, ugdyti žurnalisto, kaip meno kūrėjo, prestižą ir socialinį vaidmenį;
3) NŽKA Konferencijos nustatyta tvarka sumokėti NKŽA nario mokestį.

5.5. NŽKA narys, nesilaikantis NŽKA įstatų bei Visuotinio narių susirinkimo, Konferencijos ar valdymo organų sprendimų, NŽKA valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš NŽKA narių.

5.6. NŽKA narys nustoja buvęs nariu:

1) raštu pareiškęs norą išstoti iš NŽKA;
2) nuteistas už tyčinį nusikaltimą;
3) be pateisinamos priežasties ilgiau nei 1 metus nemokėjęs nario mokesčio;
4) NŽKA valdybai priėmus sprendimą pašalinti iš NŽKA;
5) NŽKA nariui mirus.

5.7. Valdybos sprendimą asmens nepriimti į NŽKA narius ar pašalinti iš jos per 30 dienų galima skųsti NŽKA Konferencijai. NŽKA Konferencijos priimtas sprendimas yra galutinis. Skundas Konferencijai paduodamas per NŽKA Pirmininką. Pirmininkas gavęs skundą ne vėliau kaip per 3 mėn. privalo sušaukti Konferenciją, kurį apsvarstytų asmens skundą.

5.8. Pašalintieji iš NŽKA pakartotinai gali stoti į NŽKA ne anksčiau kaip po dviejų metų (išskyrus šių įstatų 5.6 str. 3 p. numatytą atvejį).

5.9. NŽKA nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam žurnalistui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindus.

5.10. NŽKA narius priima NŽKA valdyba. Stojantysis susipažįsta su NŽKA įstatais, sumoka stojamąjį ir nario mokesčius, pateikia prašymą ir kitus šiuose įstatuose išvardintus dokumentus. Sprendimai dėl naujų narių priėmimo, atitinkančių Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir šių Įstatų reikalavimus, priimami valdyboje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu.
5.11. NŽKA nariu tampama NŽKA valdybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į NŽKA narių registrą.
5.12. Meno kūrėjo statusas suteikiamas Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka.

6. NŽKA VALDYMAS

6.1. NŽKA valdymo organai yra:

6.1.1. Visuotinis narių susirinkimas,
6.1.2. Konferencija (turinti dalį visuotinio narių susirinkimo teisių),
6.1.3. Vienasmenis valdymo organas - NŽKA pirmininkas, 
6.1.4. kolegialus valdymo organas - NŽKA valdyba.

7. NŽKA Visuotinis narių susirinkimas:

7.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

7.1.1. Priima sprendimus dėl NŽKA įstatų keitimo.
7.1.2. Priima sprendimus dėl NŽKA pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.
7.1.3. Išklauso, vertina ir tvirtina NŽKA keturių metų veiklos ataskaitą.
7.1.4. Visuotinio susirinkimo dalyvių sprendimu, slaptu ar viešu balsavimu, renka NŽKA pirmininką.
7.1.5 Visuotinio susirinkimo dalyvių sprendimu, slaptu ar viešu balsavimu, renka NŽKA valdybos narius.
7.1.6. nustato delegatų į Konferenciją skaičių, kiek narių atstovaus vienas delegatas; 
7.1.7. Renka delegatus į NŽKA Konferenciją.
7.1.8. Sprendžia kitus Visuotinio susirinkimo kompetencijai Asociacijų įstatymu priskirtus klausimus, jei jie šiais įstatais nepriskirti Konferencijos kompetencijai.

7.2. Eilinis NŽKA visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kas ketverius metus. Visuotinį narių susirinkimą šaukia NŽKA valdyba. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 NŽKA narių. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, bet ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių NŽKA narių skaičiaus.

7.3. Visuotiniame narių susirinkime kiekvienas NŽKA narys turi po vieną balsą. Sprendimai priimami dalyvavusių NŽKA narių balsų dauguma, išskyrus Įstatų pakeitimą, šiuo klausimu nutarimai priimami jei už įstatų pakeitimą balsuoja daugiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių.

7.4. NŽKA neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas atsistatydinus NŽKA pirmininkui arba negalint jam eiti pareigų, taip pat atsistatydinus (ar negalint eiti pareigų) valdybos nariams, arba daugiau kaip pusės narių iniciatyva
7.5. NŽKA visuotinį narių susirinkimą kviečia valdyba, pranešimus išsiųsdama nariams narių iš anksto nurodytais elektroninio pašto adresais bei informacija apie šaukiamą susirinkimą paskelbdama NŽKA interneto tinklalapyje. Jei visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatomas įstatų keitimo klausimas, apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą nariai turi būti informuoti raštu (t.y. registruotais laiškais arba pasirašytinai).

8. NŽKA KONFERENCIJA

8.1. Konferencijos kompetencija:

8.1.1. Tvirtina NŽKA metinę finansinę atskaitomybę.
8.1.2. Išklauso, vertina ir tvirtina NŽKA veiklos metinę ataskaitą.
8.1.3. Nustato narių stojamojo įnašų ir nario mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką.
8.1.4. priima sprendimą keisti NŽKA buveinės adresą.
8.1.5. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

8.2. NŽKA susideda iš Visuotinio narių susirinkimo išrinktų delegatų. Delegatų skaičių taip pat nustato Visuotinis narių susirinkimas.

8.3. Konferenciją šaukia NŽKA valdyba. Eilinė Konferencija turi būti šaukiama kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo NŽKA finansinių metų pabaigos. Konferencija šaukiama delegatus apie Konferencijos vietą ir laiką informuojant delegatų nurodytais elektroninio pašto adresais ir paskelbiant apie Konferenciją NŽKA interneto tinklalapyje.

8.4. Konferencija gali priimti sprendimus jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinė Konferencija šaukiama ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, bet ne vėliau kaip vieno mėnesio nuo neįvykusios Konferencijos. Pakartotinė Konferencija yra teisėta nepriklausomai nuo dalyvaujančių NŽKA konferencijos delegatų skaičiaus.

8.5. Konferencijoje delegatai turi tiek balsų, kiek narių atstovauja konkretus delegatas. Sprendimai priimami balsų dauguma. 

9. NŽKA VALDYBA
9.1. Valdybos kompetencija:
9.1.1. Priima sprendimus dėl NŽKA naujų narių priėmimo bei nustato tvarką ir terminus dokumentų pateikimui.
9.1.2. Priima sprendimus dėl NŽKA garbės ar rėmėjo vardų suteikimo. NŽKA rėmėjo ar garbės vardas nesuteikia teisės į meno kūrėjo statusą, taip pat nesuteikia tokiam asmeniui NŽKA nario teisių.
9.1.3. Koordinuoja NŽKA organizacinę ir finansinę veiklą.
9.1.4. Tvirtina metinę NŽKA sąmatą ir nustato NŽKA pirmininko pareiginio atlyginimo dydį.
9.1.5. priima sprendimus steigti filialus, padalinius, atstovybes; Nustato NŽKA filialų ir kitų padalinių, grupių steigimo, narystės, veiklos tvarką.
9.1.6. Derina NŽKA filialų nuostatus, kūrybinių padalinių įstatus, koordinuoja jų veiklą.
9.1.7. Siūlo kandidatus žurnalistikos ir meno premijoms gauti.
9.1.8. Vykdo Visuotinio narių susirinkimo ir Konferencijos sprendimus.
9.1.9. Tvirtina NŽKA valdybos darbo reglamentą.
9.1.10. Priima sprendimus ir vykdo visas akcininko ar dalininko funkcijas kitų juridinių asmenų susirinkimuose, kuriuose NŽKA yra dalyvė.
9.1.11. Priima sprendimus dėl NŽKA narių šalinimo.

9.2. NŽKA valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro NŽKA pirmininkas ir 8 nariai. NŽKA valdyba išrenkama ketverių metų kadencijai.

9.3. NŽKA pirmininkas yra valdybos narys ir kartu yra jos pirmininkas. Jis vadovauja valdybos veiklai ir šaukia valdybos posėdžius.9.4. NŽKA valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Visi valdybos nariai turi lygias balso teises. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai šaukiami NŽKA pirmininko valdybos narius apie šaukiamą susirinkimą informuojant elektroninio ryšio priemonėmis. Valdybos posėdžiai šaukiame ne rečiau kaip 6 (šešis) kartus per metus, ne rečiau kaip kas 2 (du mėnesius).
9.4. NŽKA valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Visi valdybos nariai turi lygias balso teises. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai šaukiami NŽKA pirmininko valdybos narius apie šaukiamą susirinkimą informuojant elektroninio ryšio priemonėmis. Valdybos posėdžiai šaukiame ne rečiau kaip 6 (šešis) kartus per metus, ne rečiau kaip kas 2 (du mėnesius).
10. PIRMININKAS
10.1. NŽKA pirmininkas yra renkamas 4 metų kadencijai NŽKA Visuotiniame susirinkime.
10.2. Atstovauja NŽKA narių interesams Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius. Pirmininkui negalint atstovauti NŽKA interesų, šias funkcijas įgaliojimo pagrindu paveda kitam asmeniui.
10.3. Vadovauja valdybos darbui. NŽKA valdybos vardu pateikia NŽKA veiklos metinę ataskaitą NŽKA Konferencijai, o Visuotiniam susirinkimui - ketverių metų veiklos ir finansinę ataskaitas.
10.4. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jų skaičių ir sudaro su jais darbo sutartis.
10.5. Organizuoja viešos informacijos paskelbimą.
10.6. Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus NŽKA vardu.
10.7. Organizuoja NŽKA veiklą, paveda darbuotojams tvarkyti NŽKA narių apskaitą ir veiklos dokumentus.
10.8. Visus klausimus, susijusius su NŽKA nekilnojamojo turto pardavimu, jo kapitaliniu remontu bei kreditų gavimu laiduojant NŽKA turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs NŽKA valdybos narių pritarimą.
10. NŽKA FILIALAI IR KŪRYBINIAI PADALINIAI
10.1. NŽKA turi teisę steigti teritorinius filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialui ar atstovybei vadovauja visuotiniame filialų ar atstovybių susirinkime išrinktas pirmininkas, kurio išrinkimas turi būti tvirtinamas NŽKA konferencijoje.
10.2. NŽKA filialų, kūrybinių padalinių steigimo, sudarymo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia NŽKA valdyba, 2/3 balsų dauguma.

11. NŽKA VEIKLOS KONTROLĖ

11.1. NŽKA pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti NŽKA Konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų NŽKA veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. NŽKA veiklos ataskaitoje turi būti visa informacija, nurodyta Asociacijų įstatyme bei nustatyta NŽKA Konferencijos.
11.2. NŽKA valdybai pareikalavus, jos sprendimu nepriklausomas auditorius turi atlikti finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo rezultatus.
12. INFORMACIJOS APIE NŽKA VEIKLĄ PATEIKIMAS
12.1. NŽKA pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami jų nurodytais elektroninio pašto adresais ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas viešas pranešimų skelbimo būdas jie skelbiami NŽKA oficialioje interneto svetainėje.
12.2. NŽKA organų sprendimai ir pranešimai skelbiami oficialioje NŽKA interneto svetainėje 
12.3. Už informacijos pateikimą atsako NŽKA pirmininkas.
13. NŽKA REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
13.1. NŽKA veikla nutraukiama ar reorganizuojama NŽKA Visuotinio susirinkimo sprendimu, kai už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 NŽKA narių, arba Lietuvos Respublikos Įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
13.2. NŽKA likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.
14. NŽKA ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA
14.1. NŽKA Įstatų pakeitimų ir papildymų projektą ruošia NŽKA pirmininkas ir jį pateikia NŽKA valdybai.
14.2. NŽKA valdybai 2/3 balsų dauguma pritarus, Įstatų projektas teikiamas svarstyti artimiausiam Visuotiniam susirinkimui.
14.3. NŽKA Įstatai keičiami ir papildomi Visuotinio susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų.
14.4. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Jeigu tam tikri santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamos santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
 
Įstatai patvirtinti 2019 m. ___________ d. visuotiniame NŽKA narių susirinkime.

Įstatai pasirašyti _______________ d.

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo ___________________________

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-08-28 15:57
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media