2020 m. liepos 7 d., Antradienis

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Apie individualių įmonių savininkų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinį draudimą

2010-07-02
 

Leonilija Perminienė

           

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr.17-447; 2004, Nr.171-6295; toliau – VSD įstatymas) ir  Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, kurias  patvirtino LR Vyriausybė 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.647 (Žin., 2005, Nr.75 – 2725; toliau - Taisyklės)

          

Savarankiškai dirbančių asmenų grupei priskiriami:

 

-  individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB)  komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB) tikrieji nariai;

 

-  asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kt.).;

 

-  asmenys, užsiimantys individualia veikla turėdami verslo liudijimus.

 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 151-6783) savarankiškai dirbantiems asmenims patvirtintas 37,5 procento dydžio bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD įmokos) tarifas, įskaitant ir 9 procentų privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas, kuris yra skaičiuojamas nuo socialinio draudimo įmokų bazės. Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

 

  • pensijų socialiniam draudimui - 26,3;

  • ligos ir motinystės, kai draudžiama motinystės (tėvystės)  socialinio draudimo pašalpoms -2,2 proc.,

  • sveikatos draudimui – 9 proc.

 

Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinis draudimas

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., nuo 2012 m. sausio 1 d.

 

IĮ savininkai, TŪB ir KŪB tikrieji nariai privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, ir sveikatos draudimu. 

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. valstybinio socialinio draudimo įmokoms nustatytas 28,5 procento dydžio tarifas ir 9 procentai sveikatos draudimo įmokoms.

 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos, reglamentuojančio IĮ savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinį draudimą. Kaip nurodo  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. 2 dalis, ( Žin., 2010, Nr.76-3867) ,  IĮ savininkai bei TŪB ir KŪB  tikrieji nariai nuo š.m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.  privalomai draudžiami sveikatos draudimu, o gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas iš savo individualios įmonės ar ūkinės bendrijos, draudžiami  pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims.

 

Šie asmenys Ligos ir motinystės socialiniu draudimu privalomai nėra draudžiami ir neturi teisės į atitinkamas išmokas (motinystės, motinystės (tėvystės) ir kt.). Įsidėmėtina,  kad laikotarpis, kai IĮ savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų, neįskaičiuojamas į socialinio draudimo stažą.

 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. valstybinio socialinio draudimo įmokoms nustatytas 26,3 procento dydžio tarifas ir 9 procentai sveikatos draudimo įmokoms.

 

Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., nuo 2012 m. sausio 1 d.

 

IĮ savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų bazę sudaro kalendoriniais metais išsiimama IĮ savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams iš IĮ ar ūkinės bendrijos pajamų suma, kuri priskirtina IĮ  savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kaip tai apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 punkte, ir kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga ir didesnė kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių suma per mėnesį.

              

IĮ savininkų, taip pat ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1170 Lt. Vadinasi, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.

 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

IĮ savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

IĮ savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazę sudaro minimalioji mėnesinė alga.     

        

Deklaruotų išsiimtų sumų suderinimas vyks pasibaigus kalendoriniams metams. Valstybinė mokesčių inspekcija pateiks Fondo valdybai informaciją apie individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo nario) metinėje pajamų deklaracijoje deklaruotas su darbo santykiais susijusias pajamas (02 pajamų rūšies kodas).

 

Socialinio draudimo įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui tais atvejais, kai savarankiškai dirbantys asmenys vykdė veiklą ne visus mokestinius metus.

    

Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimas

 

Individualios įmonės, taip pat ūkinės bendrijos moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir sveikatos draudimo įmokas už šių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius nuo individualios įmonės ar ūkinės bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., nuo 2012 m. sausio 1 d.

 

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Pavyzdžiai:

1. Tarkime, kad individualios įmonės savininkas per 2010 metų sausio mėnesį asmeniniams poreikiams išsiėmė 1000 Lt. Vadinasi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką iki 2010 m. sausio 31 d. turėjo sumokėti nuo 1000 Lt sumos 285 Lt VSD įmokų (1000 Lt x 28,5 proc. = 285 Lt) ir 90 Lt PSD įmokų (1000 Lt x 9 proc.= 90 Lt).          

 

2. Tarkime, kad individualios įmonės savininkas per 2010 metų sausio mėnesį asmeniniams poreikiams lėšų neišsiėmė. Vadinasi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką iki 2010 m. sausio 31 d. turėjo sumokėti nuo 800 Lt sumos 228 Lt VSD įmokų (800 Lt x 28,5 proc. = 228 Lt) ir 72 Lt PSD įmokų (800 Lt x 9 proc. = 72 Lt). 

 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario sveikatos draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

   

Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų  praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

 

        Pavyzdžiai:

 

1. Tarkime, kad individuali įmonė „Sodros“ teritoriniam skyriui deklaravo, kad individualios įmonės savininkas 2010 metais asmeniniams poreikiams išsiėmė 19200 Lt ir individuali įmonė sumokėjo 5260,80 Lt VSD įmokų (9600 Lt x 28,5 proc. = 2736 Lt už 2010-01-01-2010-06-30 laikotarpį ir 9600 Lt x 26,3 proc.= 2524,80 Lt už 2010-07-01-2010-12-31 laikotarpį) ir 1296 Lt PSD įmokų (9600 Lt x 9 proc. = 864 Lt už 2010-01-01-2010-06-30 laikotarpį ir 4800 Lt (800 Lt x 6 mėn.) x 9 proc. = 432 Lt už 2010-07-01-2010-12-31 laikotarpį).

 

Individualios įmonės savininkas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip su darbo santykiais susijusias pajamas (02 pajamų rūšies kodas) deklaravo 29800 Lt. Individuali įmonė už individualios įmonės savininką turi papildomai sumokėti ir nuo10600 Lt sumos (29800 Lt – 19200 Lt) 2736 Lt VSD įmokų (5300 Lt x 28,5 proc. = 1510,50 Lt už 2010-01-01-2010-06-30 laikotarpį ir 5300 Lt x 26,3 proc. = 1393,90 Lt už 2010-07-01-2010-12-31 laikotarpį) ir 477 Lt PSD įmokų (nuo 10600 :12 x 6 (už 2010-01-01-2010-06-30 laikotarpį) 5300 Lt x 9 proc. = 477 Lt). Už 2010-07-01-2010-12-31 laikotarpį PSD įmokų mokėti nereikia, kadangi jos buvo sumokėtos nuo MMA.

       

2. Tarkime, kad individuali įmonė 2010 metais kiekvieną mėnesį už individualios įmonės savininką mokėjo VSD ir PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio (800 Lt x 6 x 28,5 proc. = 1368 Lt; 800 x 6 x 26,3 proc. = 1262,40 Lt VSD įmokų; 800 x 12 x 9 proc. = 864 Lt PSD įmokų ). Individualios įmonės savininkas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip su darbo santykiais susijusių pajamų (02 pajamų rūšies kodas) nedeklaravo. 2010 metais sumokėtos VSD ir PSD įmokos neperskaičiuojamos.

 

Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų gali nemokėti, jeigu individuali įmonė ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Mokesčių administravimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individuali įmonė ar ūkinė bendrija taip pat laikoma nevykdančia veiklos, jei iki 2008 m. gruodžio 31 d. jai buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas, o visi jos darbuotojai atleisti iš darbo.

 

Sąlygos ir tvarka, kai individuali įmonė ar ūkinė bendrija gali būti pripažinta laikinai nevykdančia veiklos, numatytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 77 straipsnyje, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502).

 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 75-2725) 281 punktą, apskaičiuojant likviduojamų individualių įmonių savininkų (ūkinių bendrijų tikrųjų narių) išsiimamų individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams pajamų sumą, mokestinis laikotarpis skaičiuojamas iki šių įmonių (ūkinių bendrijų) veiklos pabaigos, kurios data deklaruojama pateikiamoje Valstybinei mokesčių inspekcijai paskutinio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijoje.

                     

Už pavėluotai sumokėtas ar pervestas valstybinio socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimais per banką, pašto perlaidomis. Įmokas galima sumokėti grynaisiais pinigais visose kredito įstaigose ir AB „Lietuvos paštas“ skyriuose.

 

Nuo 2010-01-01 tam tikrais atvejais individualios įmonės ar ūkinės bendrijos gali nemokėti VSD įmokų už individualios įmonės savininką ar už ūkinės bendrijos tikrąjį narį. Pvz., pagal Taisyklių 482 punkto nuostatas, kai individuali įmonė ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Mokesčių administravimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individuali įmonė ar ūkinė bendrija laikoma nevykdančia veiklos ir tuo atveju, jei iki 2008-12-31 jai buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas, o visi jos darbuotojai atleisti iš darbo.

 

Apskaičiuojant likviduojamų individualių įmonių savininkų ar ūkinių bendrijų tikrųjų narių išsiimamų individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams pajamų sumą, mokestinis laikotarpis skaičiuojamas iki šių įmonių (ūkinių bendrijų) veiklos pabaigos, kurios data deklaruojama pateikiamoje VMI paskutinio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijoje.

 

Mokėjimo dokumentuose turi būti nurodomi įmokų kodai.

 

  

Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas

Įmokų pavadinimas

Įmokos (kodas)

Delspinigiai (kodas)

Baudos(kodas)

Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo įmokos (28,5 proc.)

310

311

312

Atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių sveikatos draudimo įmokos (9 proc.)

322

323

324

 

Atkreipiame dėmesį, jog mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas, delspinigius ar baudas turi būti nurodyti skirtingi įmokų kodai.

 

Individualios įmonės ar ūkinės bendrijos sudariusios įmokų įsiskolinimo „Sodros“ biudžetui sumokėjimo atidėjimo ir delspinigių mokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimo pavedimuose turi nurodyti atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokų kodus.

 

Už 2009 ir ankstesnius mokestinius metus savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-07-07 08:18
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media