2020 m. liepos 11 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Transporto išlaidų kompensavimo tvarka

2010-11-09
 

Leonilija Perminienė

 

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarką  neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją reglamentuoja „Transporto išlaidų kompensavimo mokėjimo tvarkos aprašas" (Žin., 2010, Nr.68 - 3426).

 

Iki 2010 m. liepos 1 d. galiojo  Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-07-08 įsakymu Nr. A1-234 patvirtintas „Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašas".

  

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šių metų liepos 1 d. pasikeitė transporto išlaidų  kompensacijos poreikio nustatymo tvarka. Specialųjį transporto išlaidų kompensavimo poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį visiems asmenims nustato ir atitinkamas pažymas išduoda  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritoriniai skyriai.

 

                                                  

Transporto išlaidų kompensacija

 

Transporto išlaidų kompensacija,  yra 0,25  bazinės socialinės išmokos dydžio ( 32,5 Lt, kai BSI - 130 Lt) . Ji skiriama sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims,  jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija ir nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo poreikio nustatymo dienos praėjo 6 metai. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti.

                     

Tuo atveju, kai asmeniui, kuriam buvo paskirta ir mokama transporto išlaidų kompensacija, paskiriama slaugos, priežiūros (pagalbos) ar lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų tikslinė kompensacija arba pratęsiamas šių kompensacijų mokėjimas, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas be atskiro asmens prašymo nuo pirmos dienos kiti mėnesio, einančio po to mėnesio, kada buvo priimtas „Sodros" teritorinio skyriaus ar savivaldybės sprendimas skirti tam tikras kompensacijas arba pratęsti jų mokėjimą.

                     

„Sodros" teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos  sprendimą dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos. Kompensacija skiriama ir mokama nuo NDNT  specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

                     

Transporto išlaidų kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui nustatytas šis poreikis. Jei pasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, šis poreikis nustatomas pakartotinai, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo naujai išduotoje Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymoje nurodytos šio poreikio nustatymo datos, jei dėl šios kompensacijos mokėjimo pratęsimo asmuo kreipėsi per 12 mėnesių nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pakartotinai dienos.

                     

Asmeniui, išvykus gyventi į užsienį, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos dienos. Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, ši kompensacija nemokama. Kompensacija negauta dėl asmens, mirties, neišmokama.

 

Transporto išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai

 

Asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis,  gyvenamosios vietos „Sodros" teritoriniams skyriams arba savivaldybių administracijoms pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą skirti transporto išlaidų kompensaciją;
  • specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).

 

Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai (rūpintojai).

 

Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų  kompensacija

 

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus  mokamos iki 32 BSI dydžio (4160 Lt, kai BSI -130 Lt) specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, bet ne didesnės už faktines išlaidas ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius.  

 

Ši kompensacija mokama:

  • jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį;
  • jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
  • jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
  • jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
  • jeigu asmuo jau turimą automobilį techniškai pritaiko;
  • jeigu asmuo jau turimą automobilį remontuoja;
  • jeigu asmuo jau turimą automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja;

 

Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos. Tuo atveju , kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.

 

Kompensuojamos tik tos lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo  patirtos po to, kai asmeniui buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Jei asmuo pirma nusiperka automobilį ir tik po to gauna NDNT pažymą, automobilio įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

 

Specialių lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai:

                     

Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos „Sodros" teritoriniam skyriui arba savivaldybių administracijoms pateikiami šie dokumentai:

 

1. Prašymas skirti specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl kompensacijos skyrimo  kreipiamasi elektroniniu būdu.. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu.

 

2. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;

 

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr.0.83-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;

 

4. Vairuotojo pažymėjimas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje.

 

5. Dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:

 

    5.1.Sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas ar banko įstaigos patvirtinta sąskaita apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija;

 

    5.2. Arba pirkimo-pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;

 

    5.3. Arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;

 

    5.4. Arba pirkimo-pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;

 

    5.5. Arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu.

 

6. Transporto priemonės registracijos liudijimas;

 

7. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);

 

8. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas  ir (ar) remontuojamas, automobilio techninį pritaikymą  ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar ) remonto išlaidas.

                     

Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus.

                       

Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, nuo 2008 m. liepos 1 d vieną kartą per 6 metus mokama iki 32  (BSI)dydžio  lengvųjų automobilių įsigijimo ar jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija. Dėl kompensacijos šeimos turėtų kreiptis į savivaldybių administracijas. Šeimoms, įsigijusioms lengvuosius automobilius iki 2008 m. liepos 1 d., įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

 

 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kompensuojamos tik tos lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo  patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinta visiška negalia.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-11-09 16:03
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media