2020 m. liepos 13 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Valstybinių pensijų, rentų, kompensacijų perskaičiavimas

2010-02-22
 

Leonilija Perminienė

 

Valstybinės pensijos, rentos, kompensacijos (toliau – valstybinės pensijos) yra mokamos už praėjusį mėnesį. Kadangi Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – Laikinasis įstatymas) įsigaliojo nuo 2010 sausio 1 d., todėl  sausio mėnesį išmokėtos už gruodį valstybinės pensijos buvo neperskaičiuotos. Vasarį šių valstybinių pensijų gavėjai gaus jau perskaičiuotas išmokas. 

 

Valstybinės pensijos skirtingai perskaičiuojamas nedirbantiems ir dirbantiems pagal darbo sutartį ar savarankiškai.

 

Valstybinių pensijų perskaičiavimas nedirbantiems 

 

Pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę apskaičiuojamas  koeficientas, pagal kurį nustatoma mokėtina valstybinės pensijos dalis. Gaunant keletą išmokų, jos sumuojamos ir tada apskaičiuojamas koeficientas, kuris taikomas kiekvienai išmokai. Ši nuostata taikoma nukentėjusiųjų asmenų, Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio, pareigūnų ir karių, teisėjų, mokslininkų valstybinėms pensijoms, valstybinėms našlių ir našlaičių pensijoms, Respublikos Prezidento, signataro, signataro našlių ir našlaičių, buvusių sportininkų rentoms, o taip pat socialinio draudimo našlių pensijoms.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-12-23 patvirtino ribinį valstybinės pensijos dydį – 650 Lt. Valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių - kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu), kurių dydis iki 650 Lt, nebus perskaičiuojamos pagal Laikinojo įstatymo 1 priedą, jeigu šias pensijas gaunantys asmenys  negauna valstybinių socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijų. Valstybinėms našlių ir našlaičių pensijoms ribinis dydis netaikomas, t.y. jos perskaičiuojamos bendra tvarka.

 

1 pavyzdys

 

Tarkime, kad asmens  valstybinė pensija  - 600 Lt, socialinio draudimo našlių pensija - 70 Lt  ir  jis negauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensijos.

 

Valstybinė pensija neperskaičiuojama, nes ji neviršija ribinio valstybinės pensijos dydžio, o socialinio draudimo našlių pensija perskaičiuojama pagal 1 priede nurodytą formulę – perskaičiavimo  koeficientas nustatomas pagal valstybinės pensijos ir socialinio draudimo našlių pensijų sumą - 670 Lt.

 

1 - {0,1 + [(0,15 - 0,1) : ( 800 - 200)] x (670 - 200)

(Ši formulė naudojama, kai pensijų suma yra didesnė už 200 Lt ir mažesnė už  800Lt)

 

Pritaikius pagal formulę apskaičiuotą koeficientą - 0,8608, perskaičiuota socialinio draudimo našlių pensija bus -60,25 Lt (70 x 0,8608) , o valstybinė pensija liks to pačio - 600 Lt- dydžio.

 

Neįgaliesiems mokamos tikslinės kompensacijos priežiūrai ir slaugai bei šalpos kompensacijos (darbingo amžiaus darbingiems asmenims) nesumuojamos, bet mažinamos 15 proc.

 

Jei nedirbantis pensininkas gauna socialinio draudimo senatvės ir  mokslininko ar kitos rūšies valstybinę pensiją, tai valstybinė  pensija, nors ir neviršija 650 Lt, perskaičiuojama (mažinama) taikant koeficientą, kurio dydis apskaičiuojamas pagal Laikinojo įstatymo 1 priede  nurodytą formulę. 

 

2 pavyzdys

 

Tarkime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančio mokslininko valstybinė pensija - 500 Lt dydžio.

Pritaikius  Laikinojo įstatymo 1 priede pateiktą formulę, nustatomas valstybinės pensijos perskaičiavimo koeficientas K= 0,875

 

(Ši formulė naudojama, kai valstybinė pensija didesnė už 200 Lt ir mažesnė už  800Lt)

1 - {0,1 + [(0,15 - 0,1) : ( 800 - 200)] x (500 - 200)

 

Pritaikius koeficientą,   perskaičiuotos valstybinės mokslininko pensijos dydis bus  437,5 Lt

(500 x 0,875).

 

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3  straipsnyje nurodyta, kad valstybinių pensijų ir socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija. 2010 m. vasario mėn. valstybinių pensijų perskaičiavimui taikomas 2009 m. trečio ketvirčio šalies ūkio vidutinis darbo užmokestis, kurio dydis - 2142 Lt.

 

 

3 pavyzdys

 

Tarkime, valstybinė pensija – 2000 Lt, socialinio draudimo senatvės pensija – 1000 Lt, socialinio draudimo našlių pensija – 70 Lt.

 

Bendra trijų pensijų suma – 3070 Lt.  2009 m. III ketv. 1,3 VDU -  2784,6 Lt (2142 x 1,3)

Apribota valstybinė pensija, kuri bus mažinama -  1714,6 Lt  [2000 - (3070 - 2784,6)]

Apribotos valstybinės pensijos ir socialinio draudimo našlių pensijų suma - 1784,6 Lt

 (1714,6 + 70).

 

Pritaikius Laikinojo įstatymo 1 priede pateiktą formulę, nustatomas perskaičiavimo koeficientas K = 0,8008. 

 

(Ši formulė naudojama, kai pensijų suma yra didesnė už 800 Lt ir mažesnė už  1800Lt)

1 - {0,15 + [(0,2 - 0,15) : (1 800 - 800)] x (1784,6 - 800)}

          

Pritaikius koeficientą, perskaičiuotos valstybinės pensijos dydis - 1373,05 Lt (1714,6x 0,8008).  

Perskaičiuotos socialinio draudimo našlių pensijos dydis - 56,1 Lt (70x0,8008).  

 

Jei senatvės pensininkas, gaudamas valstybinę mokslininko pensiją, (mokslininko  pensija mokama, kai asmuo neturi draudžiamųjų pajamų), gauna honorarą (draudžiamųjų pajamų), jam, kaip dirbančiam pensininkui, kitą mėnesį po honoraro išmokėjimo, priklausomai nuo honoraro dydžio  mažinama socialinio draudimo senatvės pensija. Už tą dieną, kurią  buvo išmokėtas honoraras, nebus mokama valstybinė mokslininko pensija, t.y. asmuo praras vienos dienos mokslininko pensiją.  

 

Valstybinių pensijų perskaičiavimas dirbantiems 

 

Kai asmuo dirbdamas turi teisę gauti valstybinę pensiją,  valstybinei pensijai perskaičiuoti taikomi du būdai priklausomai nuo to, ar asmuo dirba pagal darbo sutartį, ar savarankiškai.  

 

Jei valstybinės pensijos gavėjai turi draudžiamųjų pajamų, t.y. dirba pagal darbo sutartį, valstybinės pensijos perskaičiuojamos taikant koeficientus, kurie apskaičiuojami pagal Laikinojo įstatymo 2 priedą.

 

Jei valstybinės pensijos gavėjai  yra savarankiškai dirbantys asmenys (individualios įmonės savininkai, TŪB, KŪB nariai, advokatai, notarai, antstoliai, ūkininkai ar jų partneriai,  verčiasi individualia veikla ir kt.) pensijos perskaičiuojamos mažinant valstybinės pensijos dydį 50 procentų.  

 

Jeigu valstybinės pensijos gavėjas nurodytą veiklą vykdo ne visą mėnesį ar su pertraukomis per kelis atskirus šio mėnesio laikotarpius, 50 proc. mažinama proporcingai apskaičiuota valstybinės pensijos dalis (tenkanti draudimo laikotarpiui, kurį buvo vykdoma veikla). 

 

Pensija kaip dirbančiam neperskaičiuojama, jeigu pensijos gavėjas yra individualios įmonės savininkas, TŪB  ar KŪB narys, bet individuali įmonė ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi įstatymų nustatyta tvarka, o taip pat  jeigu pensijos gavėjas verčiasi individualia veikla turėdamas verslo liudijimą, tačiau Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka yra atleistas nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo.

 

Tuo atveju, kai pensijos gavėjas tą mėnesį, į kurį būtina atsižvelgti nustatant mokėtiną pensijos dalį, dirbo pagal darbo sutartį (turėjo draudžiamųjų pajamų), ir buvo savarankiškai dirbančiu asmeniu visą kalendorinį mėnesį, valstybinė pensija mažinama 50 procentų.

 

Jeigu pensijos gavėjas savarankiškai dirbančiu asmeniu buvo dalį mėnesio – valstybinės pensijos dydis nustatomas taip: pirmiausia nustatoma, kiek kalendorinių dienų per mėnesį pensijos gavėjas buvo savarankiškai dirbančiu asmeniu ir apskaičiuojama, kokią valstybinės pensijos dalį dėl to reikės perskaičiuoti mažinant 50 proc. Po to nustatoma likusi valstybinės pensijos dalis, kurią reikės perskaičiuoti pagal  Laikinojo įstatymo 2 priedą kaip turėjusiam draudžiamųjų pajamų.

 

Kiekvienai valstybinės pensijos daliai taikomas atitinkamas perskaičiavimo būdas -  50 proc. mažinama proporcingai apskaičiuota valstybinės pensijos dalis, tenkanti laikotarpiui, kurį buvo vykdoma savarankiška veikla, o likusi valstybinės pensijos dalis perskaičiuojama atsižvelgiant į visas tą mėnesį gautas draudžiamąsias pajamas. Susumavus gaunamas mokėtinos valstybinės pensijos dydis.

 

4 pavyzdys.

 

Tarkime, kad:

·     pagal 1 priedą perskaičiuotos valstybinės pensijos dydis - 1373,26 Lt ;

·     mėnesio, į kurio draudžiamąsias pajamas būtina atsižvelgti (mėnuo turėjo 30 dienų) eigoje gautų draudžiamųjų pajamų dydis  - 2000 Lt;

·     per tą patį mėnesį valstybinės pensijos gavėjas kaip savarankiškai dirbantis asmuo buvo užsiregistravęs 10 dienų.

 

Perskaičiavimas:

10-čiai dienų tenkanti pensijos dalis sudaro 457,75 Lt  (1373,26 : 30 x10). Ji mažinama 50 proc. ir sudaro 228,87 L t (457,75 x 0,5). Likusi pensijos dalis sudaro 915,51 Lt (1373,26 – 457,75);

 

Pritaikius 2 priede pateiktą formulę, nustatomas perskaičiavimo koeficientas:   K= 0,8135.

 1 - {0,05 + [(0,5 - 0,05) : (2100 - 400)] x (2000  - 400)}

 

Perskaičiuotos valstybinės pensijos dydis – 973,65 Lt.

(457,75 x 0,5) +  (915,51 x 0,8135) = 228,88 + 744,77  

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:11
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media