2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas

2010-01-13
 

Leonilija Perminienė,

VSDFV Vilniaus skyriaus atstovė ryšiams su visuomene

 

 

Siekiant sumažinti „Sodros“ biudžeto deficitą, nuo 2010 metų sausio pirmos dienos perskaičiuojamos (mažinamos) valstybinio socialinio draudimo pensijos. Šių  pensijų mažinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – Laikinasis įstatymas) (Žin., 2009, Nr.152-6820) bei  Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 2009, Nr.158 -7169). Įstatymo nuostatos galios du metus.

       

Nuo 2010-01-01 perskaičiuojamos visų rūšių valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus netekto darbingumo pensijas, paskirtas asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalidumo pensijas).

       

Perskaičiuojamos šios valstybinės socialinio draudimo pensijos:

·  senatvės pensijos, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, t. y. 650 Lt;

·  išankstinės senatvės pensijos, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį- 650 Lt;

·  netekto darbingumo pensijos, paskirtos asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalidumo pensijos), kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį- 650 Lt;

·  netekto darbingumo pensijos, paskirtos asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (III grupės invalidumo pensijos), kurios viršija pusę ribinio valstybinės socialinio draudimo pensijos dydžio- 325 Lt;

·  ištarnauto laiko pensijos, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį- 650 Lt;

·  našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos, kurių dydis vienam našlaičiui viršija pusę ribinio valstybinės socialinio draudimo pensijos dydžio- 325 Lt;

·  našlių pensijos, nepriklausomai nuo jų dydžio.     

  

Nuo 2010-01-01 perskaičiuojant pensijas taikomi šie dydžiai: 

1) valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija- 360 Lt;

2) laikinojo įstatymo taikymui naudojamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis - 1170 Lt ;

3) maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos dydis - 782 Lt;

4) ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis-  650 Lt.

 

Pensijų gavėjų, kurių pensijos nesiekia  650 Lt  - nemažinamos. Jei pensija iki šio perskaičiavimo buvo daugiau kaip 650 Lt, bet perskaičiavus ji tapo mažesnė nei  650 Lt, toliau  mokama 650 Lt.

 

Nedirbančių pensijų gavėjų pensijų mažėjimas

 

Senatvės pensija, netekto darbingumo pensija asmenims, netekusiems 60–70 procentų darbingumo (II grupės invalidumo pensija), ištarnauto laiko pensija, maitintojo netekimo pensijos perskaičiuojamos taip: pagrindinė pensijos dalis padidinama nuo 110 iki 120 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, jei asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai stažą (jei asmuo neturi būtinojo stažo atitinkamos rūšies pensijai, pagrindinė pensijos dalis perskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant 120 proc. bazinės pensijos dydį iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo stažo); papildoma pensijos dalis perskaičiuojama taikant Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį - 1170 Lt;

 

Pensijų mažėjimas yra individualus. Išnagrinėsime konkretų pavyzdį.

 

Tarkime, kad nedirbančio senatvės pensininko pensija – 1230 Lt,  priedas už 14 metų stažą, viršijantį 30 metų - 151,20 Lt (14 metų  x 10,80 už kiekvienus pilnus kalendorinius metus).

 

Perskaičiuodami pensiją,  pirmiausia nustatome papildomos pensijos dalies dydį. Tam iš esamo pensijos dydžio atimame 396 Lt (pagrindinės pensijos dydį, galiojusį iki šių metų) ir priedą už stažą, viršijantį 30 metų. Gautą dydį padauginame iš draudžiamųjų pajamų mažėjimą rodančio koeficiento - 0,78629 (1170:1488). Prie sumažintos papildomos pensijos dalies pridedame naują padidintą pagrindinės pensijos dydį (432 litus) ir pensijos priedą už stažą.

 

Skaičiuojame:  ( 1230 - 396- 151,20) x 0,78629+ (432 +151,20) =1120,08. Pensija dėl sumažintų draudžiamųjų pajamų sumažėjo 109,92Lt

 

Pensijų mažėjimas turint draudžiamųjų pajamų ar dirbant savarankiškai

               

Nuo 2010-01-01 draudžiamųjų pajamų (uždarbio) turėjimas ir darbas savarankiškai turi įtakos mokant perskaičiuotas pagal Laikinąjį įstatymą šių rūšių valstybines socialinio draudimo pensijas:

·  senatvės pensijas;

·  ištarnauto laiko pensijas.

         

Nurodytų pensijų gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų, bus mokama perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą pensijos dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į asmens praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį. Mokėtina pensijos dalis nustatoma taikant koeficientą:

 

Pavyzdys. Tarkime, kad mūsų pavyzdyje minėtas pensininkas dirba, kurio priskaičiuoto atlyginimo suma -1580 Lt. Jo pensija dėl sumažėjusių pajamų sumažėjo 109,92 Lt ir sudarė 1120,08 Lt. Šio pensininko  sumažinta pensija dar bus sumažinta priklausomai nuo gaunamo priskaičiuoto darbo užmokesčio. Pensijos sumažinimui priklausomai nuo uždarbio yra naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę:

 

K=1 – { 0,05 +[ (0,5 – 0,05): (2100 – 400)] x (DP – 400},

kur DP – asmens draudžiamosios pajamos ( uždarbis).

K=1 – { 0,05 +[ (0,5 – 0,05): (2100 – 400)] x (1580 – 400}.

 

Kai asmens priskaičiuotas darbo užmokestis yra 1580 Lt, jo pensiją mažinantis koeficientas, apskaičiuotas pagal nurodytą formulę, bus 0,63765.

 

Koeficientą padauginę iš jau sumažintos pensijos, gausime dirbančio pensininko sumažintos pensijos dydį – 714,22 (1120,08 x 0,63765). Tai yra,  iš viso  dirbančio pensininko pensija sumažėjo 515,78 Lt.

 

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas asmenims, kurie turi draudžiamųjų pajamų ar dirba savarankiškai, atitinkamai kompensacijos dalis apskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo reikalavimus, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamąsias pajamas arba kompensacijos dalis, lygi 120 proc. bazinės pensijos – už tą laikotarpį (laikotarpius), kuriais kompensacijos gavėjas praėjusį mėnesį dirbo savarankiškai ( pensijų draudimo laikotarpiu ar laikotarpiais).

         

Jei senatvės ar ištarnauto laiko pensijos gavėjas dirba savarankiškai (yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos narys, komanditinės ūkinės bendrijos narys, advokatas, notaras, antstolis, ūkininkas ar jo partneris, verčiasi individualia veikla turėdamas verslo liudijimą ir kt.), jų draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu laikotarpiu (laikotarpiais) mokama pagrindinė perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą pensijos dalis ir priedas už stažo metus.

 

Visa pensija mokama, t.y., ji  nemažinama, jeigu pensijos gavėjas yra IĮ savininkas, tikrosios ūkinės  bendrijos narys ar komanditinės ūkinės bendrijos narys, tačiau individuali įmonė ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Mokesčių inspekcijai.  Jei IĮ savininkas yra  netekto darbingumo pensijos gavėjas,  jo pensija – nemažinama.

 

Kai kurių pensijų perskaičiavimo ypatumai

        

Jei asmuo gauna išankstinę senatvės pensiją, pirmiau minėta tvarka pagal Laikinąjį įstatymą perskaičiuojama senatvės pensija, o po to ši (perskaičiuota) pensija atitinkamai mažinama taikant Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo nuostatas.

        

Jei asmuo gauna netekto darbingumo pensiją, paskirtą kaip netekusiam 45–55 procentų darbingumo (III grupės invalidumo pensiją), pagal Laikinąjį įstatymą perskaičiuojama pensija, kuri jam priklausytų, jei jis būtų netekęs 60–70 procentų darbingumo, o po to ši pensija mažinama 50 procentų. 

        

Našlaičių pensijos perskaičiuojamos tokia tvarka: pirmiau nurodyta tvarka pagal Laikinąjį įstatymą perskaičiuojamas mirusiajam apskaičiuotos senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) ar išankstinės senatvės pensijos dydis, o po to kiekvienam našlaičiui skiriama atitinkama mirusiajam galėjusios priklausyti perskaičiuotos pensijos dalis.

       

Našlių pensija perskaičiuojama taikant koeficientą, kurio dydis apskaičiuojamas pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę, priklausomai nuo našlių pensijos sumos:

 

Pavyzdžiui, jei našlių pensijos dydis yra 70 Lt, jos mažinimo koeficientas yra 0,95, (K = 0,95, kai P < = 70 Lt.) Taigi nuo 2010-01-01 perskaičiuota našlių pensija yra 66,50 Lt dydžio. 

 

Jei asmuo, gaunantis našlių pensiją, gauna ir valstybinę pensiją (pensijas), apskaičiuojant naują mokėtiną našlių pensijos dydį, koeficientas nustatomas pagal šių pensijų sumą.

 

Pavyzdžiui, asmuo gauna 70 Lt dydžio našlių pensiją ir 200 Lt dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją ir 60 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją. Gaunamų pensijų suma sudarys 330 Lt. Našlių pensijos mažinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę  K = 1 – {0,1 + [(0,15 – 0,1) : (800 – 200)] x (P – 200)}, kai 200 < = P < = 800 Lt, kurioje  P – pensijų sumos dydis. Mūsų atveju – 330 Lt.

 

Našlių pensijos mažinimo koeficientas yra 0,8892. Taigi nuo 2010-01-01 perskaičiuota našlių pensija yra 62,24 Lt dydžio, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija – 177,84 Lt,  ir  nukentėjusiųjų asmenų valstybinė  našlių pensija – 53,35 Lt.

 

 Pensijų  mokėjimo  tvarka

           

Pensininkams dėl pensijų perskaičiavimo į pensijų skyrius kreiptis nereikia.

 

Nedirbantiems pensininkams, kuriems pensijos paskirtos iki 2009 -12-31, jei jos buvo pristatomos pagal gavėjo gyvenamąją vietą, pensijos ir šiais metais pristatomos pagal gavėjo gyvenamąją vietą kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 26 mėnesio dienos. Jei pensijos paskirtos iki 2009 -12-31 buvo pervedamos į gavėjo sąskaitą bankuose,  bus pervedamos į bankus kiekvieno mėnesio 10-12 dienomis.

 

Nuo 2010 metų sausio 1 dienos ar vėlesnės datos paskirtos pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas  pervedamos tik į gavėjų sąskaitas bankuose. Ši nuostata gali būti  netaikoma gavėjams, kurie yra netekę 75-100 procentų darbingumo (I grupės invalidai), nedirba ir gyvena vietovėse, kuriose nėra kredito įstaigų, yra sukakę 80 ir daugiau metų, jeigu jie nedirba arba dirba, tačiau jiems mokamos išmokos dydis nepriklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai. Jiems pensijos gali būti pristatomos pagal gavėjo gyvenamąją vietą kiekvieno mėnesį nuo 16 iki 28 dienos.

 

Visiems dirbantiems pensijų (išmokų), kurių dydis priklauso nuo draudžiamųjų pajamų ar darbo savarankiško laikotarpio  (laikotarpių), gavėjams senatvės ir ištarnauto laiko pensijos bus pervedamos į gavėjo pasirinkto banko sąskaitą kiekvieno mėnesio 28 dieną.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:14
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media